PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā ar: 20.09.2021.

 

Šajā Privātuma politikā SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr. 50003719281, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija, LV-2130 (turpmāk – DEPO), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā DEPO veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā DEPO rīcībā esošos Jūsu personas datus

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā DEPO apstrādā Jūsu personas datus.

 

Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus

DEPO veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām (pirkums, pasūtījums u.c.), Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu DEPO likumiskās intereses.

DEPO likumiskās (leģitīmas) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • novērst riskus komercdarbībai;
 • nodrošināt un/vai uzlabot DEPO sniegtu darījumu/pakalpojumu efektivitāti un/vai kvalitāti;
 • pārbaudīt Jūsu identitāti vismaz šādos gadījumos, kad izmantojat DEPO kartes lietotājiem pieejamus Papildu pakalpojumus[1];
 • saglabāt dokumentus, kas attiecas uz DEPO un Jūsu sadarbību;
 • analizēt DEPO mājaslapas darbību, ieviest tās uzlabojumus;
 • uzturēt un administrēt DEPO kartes lietotāju datu bāzi elektroniskajā grāmatvedības sistēmā;
 • administrēt izpildītus un neizpildītus (neveiktus) maksājumus;
 • veikt darbības, kuru mērķis ir krāpniecības novēršana un/vai mazināšana;
 • vērsties tiesību aizsardzības iestādēs un/vai tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

 

Kādus Jūsu personas datus DEPO var apstrādāt

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat DEPO vai kurus DEPO iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar DEPO. Piemēram, DEPO apstrādā šādu kategoriju personas datus: personas identifikācijas dati, vispārīgā informācija un kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iestāde, uzņēmuma firma, amats; videonovērošanas dati (attēls); dati, kas iesniegti sadarbības dibināšanas un/vai realizācijas ietvaros un kas pamatojas uz: pirkuma līgumu, piegādes līgumu, publisko iepirkumu līgumu u.c. līgumiem; maksāšanas dati.

DEPO aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat DEPO, tajā skaitā DEPO apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru DEPO par Jums ir ieguvis no citām personām.

Ņemiet vērā, ka dažreiz DEPO apvieno no Jums saņemto informāciju un no trešās puses avotiem apkopoto informāciju, vienmēr atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi.

Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, adresi [2], tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs DEPO nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, tad DEPO Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam.

Sniedzot DEPO savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka DEPO apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula), šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Par automatizētu datu apstrādi-

DEPO veic videonovērošanu, kas notiek automatizēti; grāmatvedības uzskaite notiek elektroniski, bet ar cilvēku iesaistīšanos (daļēji automatizēti), tādejādi tiek izmantota daļēji automatizēta datu apstrādes metode. DEPO neveic profilēšanu.

 

Zemāk izklāstīti visbiežāk Jūsu un DEPO sadarbībā sastopami personas datu apstrādes mērķi, darbības, kas nepieciešamas mērķa sasniegšanai, un tiesiskie pamati:

 

1. Mērķis – Izskatīt prasījumu/ iesniegumu

 

Apstrādājamie dati zemāk uzskaitītām darbībām (uzskaitījums nav izsmeļošs): vārds un uzvārds; paraksts; kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts); pasta adrese (ja vēlaties saņemt rakstveida atbildi pa pastu), DEPO kartes numurs.

1.1. Darbība: prasījuma izskatīšana:

 • par preces maiņu un/vai preces cenas vai tās daļas atgriešanu;
 • par pakalpojumu un/vai pakalpojuma cenas vai tās daļas atgriešanu.

Papildus apstrādājamie personas dati: preces pirkumu/pakalpojuma saņemšanas apliecinošs dokuments; pakalpojuma sniegšanas vieta, datums un laiks (ja bija piegāde); Informācija, par prasījuma pamatojumu; bankas konta numurs (ja preces cena vai tās daļa tiks atmaksāta ar pārskaitījumu).

1.1.1. Darbība: Sazināšanās ar Jums, informācijas precizēšana, atgādināšana par preci, kura atstāta remontam.

Papildus apstrādājamie personas dati: preces pirkumu apliecinošs dokuments; informācija, kas prasījuma pamatojumu.

Pamats (1.1. – 1.1.1.p.): Regulas 6. panta 1.daļas c) un f) apakšpunkts (DEPO leģitīma interese); Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1, 27., 28. pants; Civillikums.

Glabāšanas ilgums (1.1.-1.1.1.p.): Ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus no pretenzijas un/vai prasījuma un/vai pieprasījuma un/vai iesnieguma saņemšanas datuma.

1.2. Darbība: informācijas sniegšana par Jūsu veiktajiem pirkumiem (ja esat “Anketas DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam)”/ “Anketas DEPO kartes saņemšanai fiziskai personai”/”Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai” aizpildītājs/slēdzējs).

Papildus apstrādājamie personas dati: personas kods vai dzimšanas datums; darījumi un to periods.

1.2.1. Darbība: informācijas sniegšana par Jūsu veiktajiem pirkumiem (kā Anketas DEPO kartes saņemšanai aizpildītāja) pieprasītu informāciju par Jūsu veiktajiem pirkumiem.

Papildus apstrādājamie personas dati:

 • ja maksājāt ar bankas norēķinu karti – bankas konta izdruka, kurā ir precīzi atrunāts bankas norēķinu kartes numurs, pirkuma datums, pirkuma summa; informācija par veikalu, kurā veikts pirkums;
 • ja maksājāt ar pārskaitījumu – konta numurs, no kura tika veikts maksājums, pirkuma datums, pirkuma summa; informācija par veikalu, kurā veikts pirkums;
 • ja maksājāt skaidrā naudā – pirkuma datums, pirkuma summa, nopirktas preces uzskaitījums, veikala un kases Nr., kurā veikts pirkums.

Pamats (1.2.-1.2.1.p.): Regulas 6. panta 1.daļas f) apakšpunkts (DEPO leģitīmā interese).

Glabāšanas ilgums (1.2.-1.2.1.p.): atbilde uz Jūsu pieprasījumu tiek glabāta 1 gadu.

1.3. Darbība: Informācijas sniegšana par Jūsu personas datiem, kurus DEPO apstrādā.

Pamats: Regulas 15. pants, 6. panta 1.daļas c) un f) apakšpunkts (DEPO leģitīmā interese).

Glabāšanas ilgums: 10 gadi.

1.4. Darbība: Pārliecināšanās par Jūsu personību (identitāti), Jūsu prasībā norādītu datu salīdzināšana ar Jūsu personu apliecinošā dokumentā norādītiem datiem (ja personīgi kā “Anketas DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam)/ Anketas DEPO kartes saņemšanai klientam – fiziskai personai”/ ” Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai” aizpildītājs/slēdzējs iesniedzat iesniegumu saņemt informāciju par Jūsu veiktajiem pirkumiem un/vai prasījumu, kas saistīts ar Jūsu, kā datu subjekta tiesību realizāciju).

Darbība nepieciešama, lai izvairītos no negodīgām un/vai krāpnieciskām darbībām (t.i., lai pārliecinātos, ka prasībā sniedzat savus datus un/vai pieprasāt informāciju (datus) par sevi, nevis par trešu personu vai, ka Jums ir tiesības sniegt/saņemt šādu informāciju (datus) citas personas vārdā).

Ja Jūsu identitāte netika pārbaudīta prasījuma/ iesnieguma iesniegšanas brīdī, tad mūsu darbinieki lūgs Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (tiem pašiem mērķiem), izsniedzot Jums lūgumu precizēt informāciju (datus) un/vai atbildi uz Jūsu prasījumu/iesniegumu.

Papildus apstrādājamie personas dati: Personu apliecinošs dokuments.

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) apakšpunkts (DEPO leģitīmā interese).

Glabāšanas ilgums: Pārbaudes (salīdzināšanas) veikšanas dati netiek glabāti.

 

2. Mērķis – Atlasīt personālu, noslēgt darba līgumu

 

Apstrādājamie dati zemāk uzskaitītām darbībām (uzskaitījums nav izsmeļošs): vārds un uzvārds; kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts); informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti); profesionālā pieredze; valodas zināšanas; IT zināšanas; atlases procesā izpildītu uzdevumu rezultāti; atsauksmes; vakances, kurām dodat priekšroku; citas prasmes atbilstoši vakancei, uz kuru piesakāties.

2.1. Darbība: pretendenta kandidatūras izvērtēšana, atlasīšana: notiek, ja Jūs iesniedzat CV uz konkrētu vakanci; ja Jūs iesniedzat CV un piekrišanu, lai ar Jums sazinās citu DEPO izsludinātu vakanču sakarā; ja DEPO kļuva pieejama informācija par Jums, sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai balstoties uz publiskos darba un karjeras portālos vai datu bāzēs, piemēram, CV Online, LinkedIn, vai, pamatojoties uz ar Jums saistītās personas ieteikumu.

Pamats: Regulas 6.panta 1.daļas a) apakšpunkts (Jūsu piekrišana, ko izsakāt, nosūtot savu CV).

Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus no Jūsu personas datu saņemšanas (izņemot, ja ar Jums tiek noslēgts darba līgums).

2.2. Darbība: atsauksmes par Jums saņemšana un novērtēšana;

Papildus apstrādājamie personas dati: Jūsu norādītās trešās personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Pamats: Regulas 6.panta 1.daļas a) apakšpunkts (Jūsu piekrišana).

Glabāšanas ilgums: Līdz mērķa sasniegšanai, bet ne ilgāk kā tiks glabāti pretendenta personas dati, t.i., 6 mēnešus no personas datu saņemšanas.

2.3. Darbība: Darba līguma sagatavošana.

Papildus apstrādājamie personas dati: personas kods; faktiskā un deklarētā adrese; bankas konts;

Pamats: Regulas 6.panta 1.daļas c) apakšpunkts; Darba likums.

Glabāšanas ilgums: Līdz mērķa sasniegšanai vai ilgāk, ja DEPO ir likumīga interese.

2.4. Darbība: DEPO klientu, darbinieku un/vai citu trešu personu veselības aizsardzības pret COVID-19 nodrošināšana, aizsardzības pasākumu, lai mazinātu klientu, darbinieku un/vai citu trešu personu ar COVID-19 saslimšanas risku veikšana.

Papildus apstrādājamie personas dati: apliecinājuma aizpildīšanas datums, laiks; dati, kas var atspoguļot Jūsu veselības stāvokli; Jūsu sniegtā informācija par Jums un kopā ar Jums dzīvojošiem ģimenes locekļiem un citām ar Jums kopā dzīvojošām personām

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c), d), f) (leģitīma interese) apakšpunkts; 9.panta 2.daļas g) un i) apakšpunkts; Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz COVID-19 slimību (CORONA vīruss).

Glabāšanas ilgums: 30 dienas pēc attiecīgā apliecinājuma parakstīšanas. vai ilgāk, ja DEPO ir likumīga interese.

 

3. Mērķis – Aizsargāt Jūsu vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību, aizsargāt īpašumu, nodrošināt attiecīgus pierādījumus (saistībā ar noziedzīgu nodarījumu ieskaitot (bet ne tikai) terorismu, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju) novēršanu vai atklāšanu)

 

Apstrādājamie personas dati zemāk uzskaitītām darbībām: attēls, visi citi Jūsu personas dati un/vai darbības

3.1. Darbība: Videonovērošana

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas d) punkts un f) (leģitīma interese) punkts: apstrāde ir vajadzīga DEPO leģitīmo interešu ievērošanai un Jūsu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzībai.

Glabāšanas ilgums: 180 dienas.

 

4. Mērķis – Pārdot preces un/vai sniegt pakalpojumu [3]

 

4.1. Apstrādājamie dati zemāk uzskaitītām darbībām (uzskaitījums nav izsmeļošs): vārds un uzvārds; personas kods vai dzimšanas datums; kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts); norādītā adrese un/vai piegādes adrese.Darbība: DEPO kartes piešķiršana; datu glabāšana elektroniskā grāmatvedības uzskaites sistēmā līdz 3 mēnešiem, ja netiek veikts darījums; datu norādīšana grāmatvedības attaisnojuma dokumentā (piemērām, čekā vai pavadzīmē); e-pastu ar informāciju par Apjoma Bonusu (ja tiek piešķirts) sūtīšana.

Pamats: Regulas 6. panta 1. daļas a) apakšpunkts (Jūsu piekrišana, kas sniegta līdz 26.09.2021.) vai Regulas 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts (Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai, kas noslēgta sākot ar 27.09.2021.), c) apakšpunkts.

Glabāšanas ilgums: līdz piekrišanas atsaukšanai vai ilgāk, ja DEPO ir likumīga interese.

4.2. Darbība[4]: 3D vizualizācijas un/vai cita piedāvājuma izveidošana; tiesiska darījuma (piem., piegāde, pasūtījums, piegriešana, piekabju noma, Apjoma Bonuss u.c. Papildus pakalpojumi, kas uzskaitīti “DEPO kartes piešķiršanas un lietošanas noteikumos” (pieejami veikalos)) noslēgšana un izpildes nodrošināšana.

4.2.1. Darbība: Piekabju nomas līguma noslēgšana: pārliecināšanās, ka piekabe tiek nodota nomā personai, kurai ir tiesības vadīt transportlīdzekli; Transportlīdzekļa, pie kura stiprinās piekabi (piemēram, gadījumiem, kas attiecas uz apmaksājamo stāvvietu izmantošanu), noteikšana.

Papildus apstrādājamie dati Piekabju nomas līguma noslēgšanas gadījumā: transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs; vadītāja apliecība; personas kods.

Pamats (4.2.- 4.2.1.p.): Regulas 6. panta 1.daļas; b), c), f) (DEPO leģitīma interese) apakšpunkts; Civillikums, Komerclikuma 168., 169., 393. pants,

Glabāšanas ilgums (4.2.- 4.2.1.p.): 3D vizualizācijas un/vai citu piedāvājumu gadījumā – 2 nedēļas pēc attiecīga piedāvājuma izveidošanas datuma (vai 1 mēnesis, ja pēc Jūsu pieprasījuma tiek pagarināts piedāvājuma apmaksas termiņš);

Dokumenti ar Jūsu datiem, kuri attiecas uz noslēgto darījumu, tiek glabāti 10 gadus vai ilgāk, ja DEPO ir likumīga interese.

4.3. Darbība: ar Jūsu pasūtījumiem saistītas informācijas nosūtīšana uz Jūsu e-pastu.

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas b), f) apakšpunkts (leģitīma interese).

Glabāšanas ilgums: Līdz pasūtījuma izpildei, ja tas netiks atsaukts.

 

5. Mērķis – saņemt/ atgriezt maksājumu

 

Apstrādājamie dati zemāk uzskaitītām darbībām (uzskaitījums nav izsmeļošs): vārds un uzvārds; personas kods vai dzimšanas datums, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts), adrese, konta numurs; paraksts; citi dati, kas tika norādīti, kad veicāt maksājumu.

5.1. Darbība: grāmatvedības attaisnojuma dokumentu izveidošana, t.sk. Apjoma Bonusa piešķiršana (ja ir); maksājuma saņemšana daļēja/pilnīga atgriešana;

5.1.1. Darbība: maksājumu par darījumu tiešsaistē (bankas maksājumu platformā) nodrošināšana;

Papildus apstrādājamie dati: pasūtījuma numurs; darījuma summa (šos datus DEPO nodod bankas maksājuma platformai).

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c); likums Par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmā daļa.

5.1.2. Darbība: grāmatvedības attaisnojuma dokumenta nosūtīšana Jums kā DEPO sadarbības partnera pārstāvim un/vai pilnvarotai personai;

Papildus pamats: Regulas 6. panta 1.daļas b) (ar DEPO sadarbības partneri noslēgtais līgums vai sadarbības partnera rakstveida pieprasījums); Civillikums.

Glabāšanas ilgums (5.1. – 5.1.2.p.): Papīra formā attaisnojuma dokumenti ar Jūsu datiem tiek glabāti līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem;

Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu dati, kas izriet no attaisnojuma dokumentiem, tiek glabāti 10 gadus.

 

6. Mērķis – pārbaudīt Jūsu identitāti un/vai pārstāvības tiesības

 

Apstrādājamie dati zemāk uzskaitītām darbībām (uzskaitījums nav izsmeļošs): vārds, uzvārds; personas kods vai dzimšanas datums; personu apliecinošs dokuments; kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts),

DEPO kartes numurs; pilnvara; rezidences valsts.

6.1. Darbība: Jūsu identitātes pārbaudīšana, kad vēlaties preču pirkumam izlietot DEPO kartei piesaistīto naudu un/vai priekšapmaksu, un/vai Apjoma bonusu.

6.2. Darbība: Jūsu identitātes un pilnvaru pārbaudīšana gadījumos, kad veicat darbības pilnvaras devēja vārdā.

6.1.1. Darbība: Jūsu identitātes pārbaudes fakta piefiksēšana, grāmatvedības elektroniskajā programmā ierakstot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinoša dokumenta veidu, numuru, izdošanas datumu, pilnvaras (ja tāda ir) numuru un termiņu; Norādītais (izņemot pilnvarotas personas personas kodu) būs redzams uz izdrukāta darījuma attaisnojuma dokumenta.

6.1.2. Darbība: pilnvaras nokopēšana un/vai oriģināla saņemšana, lai nodrošinātu pierādījumu par darījuma korektu izpildi.

6.3. Darbība: Jūsu identificēšana, kad veicat skaidras naudas maksājumu virs 3 000,00 EUR.

Pamats (6.1.- 6.3.p.): Regulas 6. panta 1.daļas c), f) (DEPO leģitīma interese) apakšpunkts; Civillikums; likuma „Par grāmatvedību” 2. un 7. pants; likums “Par nodokļiem un nodevām”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”.

Glabāšanas ilgums (6.1.-6.3.p.): Papīra formā attaisnojuma dokumenti ar Jūsu datiem tiek glabāti līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem;

Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu dati, kas izriet no attaisnojuma dokumentiem, tiek glabāti 10 gadus.

Pilnvara (oriģināls /kopija) tiek glabāta 10 gadus.

 

7. Mērķis – pārbaudīt Jūsu tiesības iegādāties preces

 

Apstrādājamie dati zemāk uzskaitītām darbībām (uzskaitījums nav izsmeļošs): dzimšanas dati; personu apliecinošs dokuments.

7.1. Darbība: Jūsu personu apliecinoša dokumenta un dzimšanas datu pārbaudīšana, lai pārliecinātos par Jūsu vecumu, kad Jūs iegādājāties:

 • enerģijas un alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes.

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c) apakšpunkts; “Alkoholisko dzērienu aprites likums”, “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”, “Enerģijas dzērienu aprites likums”.

7.2. Darbība: Jūsu personu apliecinoša dokumenta un dzimšanas datu pārbaudīšana, lai pārliecinātos par Jūsu vecumu, kad Jūs iegādājāties F1 kategorijas uguņošanas ierīces (brīnumsvecītes, plaukšķenes).

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c) apakšpunkts; “Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums”.

Glabāšanas ilgums (7.1.-7.2.p.): Pārbaudes veikšanas dati netiek glabāti.

 

8. Mērķis – noslēgt distances darījumu (telefoniski, ar e-pasta starpniecību vai https://online.depo.lv/ (turpmāk – Depo online) vietnē)

 

Apstrādājamie dati zemāk uzskaitītām darbībām (uzskaitījums nav izsmeļošs): vārds, uzvārds; kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts).

8.1. Darbība: Jūsu piereģistrēšana DEPO online vietnē; Jūsu profila DEPO online vietnē izveidošana un pārvaldīšana; apliecinājuma par Jūsu profila izveidi un informācijas, kura attiecas uz Jūsu pasūtījumiem, Apjoma Bonusu (ja tiks piešķirts) nosūtīšana.

Pamats: Regulas 6. panta 1. daļas a) (Jūsu piekrišana) un f) (DEPO leģitīma interese) apakš punkts.

Glabāšanas ilgums: līdz piekrišanas atsaukšanai. vai ilgāk, ja DEPO ir likumīga interese.

8.2. Darbība: atteikuma tiesību procedūras realizēšana/nodrošināšana un Jūsu identificēšana.

Papildus apstrādājamie dati: adrese; paraksts;

Papildu informācija: preces nosaukums, preces pirkuma datums, preces saņemšanas datums, pirkumu apliecinošs dokuments.

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c) un f) apakšpunkts (DEPO leģitīma interese); Patērētāju tiesību aizsardzības likums, MK noteikumi Nr.255 Noteikumi par distances līgumu, Civillikums.

8.3. Darbība: Jūsu darbības DEPO online vietnē kontrolēšana, iespējamu pārkāpumu un/vai nelikumīgu darbību atklāšana, DEPO online vietnes un Jūsu datu aizsargāšana no neatļautām darbībām.

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) (leģitīma interese) apakšpunkts.

Glabāšanas ilgums norādītām darbībām: 10 gadi pēc mērķa sasniegšanas.

 

9. Mērķis – Vest komercdarbību

 

9.1. Darbība: darījumu slēgšana un īstenošana ar sadarbības partneriem; piedalīšanās publiskajos iepirkumos;

Apstrādājamie dati (uzskaitījums nav izsmeļošs): Jūsu kā DEPO sadarbības partnera un/vai potenciāla sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja personas dati (ko sniedzāt pats vai ko sniedza cits sadarbības partnera un/vai potenciāla sadarbības partnera pārstāvis), piemēram: vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts).

Pamats: Regulas 6. panta 1. daļas f) (DEPO leģitīma interese) apakš punkts.

Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai vai 10 gadus pēc darījuma (līguma) termiņa beigām.

 

10. Mērķis – Tirgus izpēte

 

10.1. Darbība: statistikas veidošana, proti, novērošana, novērtēšana, lai uzlabotu un/vai paplašinātu DEPO pakalpojumu sniegšanas procesu.

Apstrādājamie dati (uzskaitījums nav izsmeļošs): pilsēta un/vai rajons un/vai novads; pasta indekss; veikalā (arī https://online.depo.lv/) nopirkto/pasūtīto preču un pasūtījumu saraksts, daudzums, cenas; piegādes veids; maksājuma veids; saņemšanas un piegādes laiks; klientu servisā saņemto zvanu un/vai e-pastu skaits.

Pamats: Regulas 6. panta 1. daļas f) (DEPO leģitīma interese) apakšpunkts.

Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai.

 

11. Mērķis – Veikt mārketinga aktivitātes

 

11.1. Darbība: Jūsu personas datu izmantošana DEPO veidotā reklāmas projekta ietvaros radītajos publicitātes materiālos (reklāmas foto, video), ka arī publiskajā komunikācijā, t.i., šo publicitātes materiālus (foto, video) publicēšana DEPO mājas lapā un sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Instagram, kā arī medijos.

Apstrādājamie dati (uzskaitījums nav izsmeļošs): vārds, uzvārds;  dzimšanas datums; fotoattēls; videoieraksts; balss; cita Jūsu sniegtā informācija.

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas a) apakšpunkts (Jūsu piekrišana, ko sniedzat DEPO rakstveidā pirms filmēšanas/foto/ intervijas).

Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

12. Mērķis – Nodrošināt klientu apkalpošanas kvalitāti

 

12.1. Darbība: sarunu ierakstīšana.

Apstrādājamie dati: Balss, cita sniegtā informācija.

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) apakšpunkts (DEPO leģitīma interese)

Glabāšanas ilgums: 30 dienas.

 

13. Sīkdatņu apstrādes politika https://depo.lv un https://online.depo.lv/ tīmekļa vietnē

 

Apmeklējot https://depo.lv vai https://online.depo.lv/ (turpmāk šajā sadaļā abas kopā – DEPO tīmekļa vietne), Jūsu datorā vai citā ierīcē, kuru Jūs lietojat, un kas ir pieslēgta internetam, var tikt ievietotas sīkdatnes (“cookies”).

Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek saglabāti jūsu iekārtas atmiņā. Tas ļauj vieglāk pārskatīt interneta vietni un padara to lietotājam, t.i. Jums, daudz draudzīgāku. Sīkdatnes nesatur informāciju, kas varētu mums ļaut Jūs identificēt. DEPO rīcībā ir vienīgi anonīma informācija, kuru DEPO iekļauj savos analītiskajos ziņojumos, taču tā DEPO neļauj Jūs identificēt. Trešajām personām nav iespējams piekļūt sīkdatnēm.

Atzīmējot „Akceptēt visu” vai “Akceptēt atzīmētos” lodziņā, kas norādīts ienākot DEPO tīmekļa vietnē, Jūs piekrītat, ka DEPO savāc informāciju par DEPO tīmekļa vietnes apmeklējumu izmantojot sīkdatnes, kā to nosaka Jūsu interneta pārlūkprogramma. Jūsu piekrišanas statuss tiek saglabāts sīkdatnē 90 dienas. Ja Jūs nevēlaties, lai sīkdatnes, kas ir saistītas ar DEPO tīmekļa vietni, ir ierakstītas Jūsu datorā vai jebkurā citā ierīcē, kas pieslēgta internetam, tad Jūs nedrīkstat apmeklēt DEPO tīmekļa vietni. Izsmeļošāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta, piemēram, tādās vietnēs kā www.allaboutcookies.org.

 

Sīkdatnes nodrošina:

 • pilnvērtīgu tīmekļa vietņu darbību;
 • automātisku pieslēgšanos lietotāja kontam;
 • iestatījumu saglabāšanu DEPO tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un starp apmeklējumiem;
 • ātru/drošu DEPO tīmekļa vietnes darbību;
 • DEPO tīmekļa vietnes koplietošanas iespēju ar sociālajiem tīkliem;
 • DEPO tīmekļa vietnes personalizēšanu, kad tai pieslēdzaties, lai palīdzētu jums ātrāk saņemt nepieciešamo informāciju;
 • pastāvīgu DEPO tīmekļa vietnes uzlabošanu ērtākai lietošanai;
 • izvērtēšanu, kuras DEPO tīmekļa vietnes sadaļas vairāk interesē DEPO klientus

 

Sīkdatņu veidi

Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ DEPO tās izmanto.

Sesijas sīkdatnes ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē.

Pastāvīgas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu internetam pieslēgtajā iekārtā uzglabājas konkrētu laiku pēc tīmekļa pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs šo vietni.

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē mājas lapas uzturētājs.

Trešās puses sīkdatnes uztur citi domēni, kas nepieder https://depo.lv vai https://online.depo.lv/ Trešās puses sīkdatnes, kas var tikt saglabātas Jūsu datorā, telefonā vai planšetdatorā, kad Jūs pārlūkojat DEPO tīmekļa vietni ir Google Analytics sīkdatnes, kas ir paredzētas vietnes uzraudzībai. Šīs sīkdatnes ievāc informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. DEPO izmanto šo informāciju, lai veidotu atskaites un uzlabotu DEPO tīmekļa vietni. Google Analytics sīkdatnes ievāc un apkopo informāciju anonīmā veidā par apmeklētāju skaitu, piekļuves vietu šai vietnei un DEPO tīmekļa vietnes sadaļas, kas tika pārlūkotas. Šīs sīkdatnes izveidoja Google Analytics. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet http://www.google.com/analytics. Jebkura informācija, kas tika ievākta ar sīkdatņu palīdzību, tiek saglabāta tikai līdz sīkdatņu termiņa beigām, un netiek izmantota citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā. DEPO nav ne pieejas sīkdatnēm, ko DEPO tīmekļa vietnē izvietojušas trešās personas, ne to kontroles iespēju, turklāt viņu sīkdatņu izmantošana ir pakļauta viņu privātuma/konfidencialitātes politikām.

Google Analytics sīkdatne paredz iespēju Jums parādīt DEPO interesējošu ziņojumu kādā no citām interneta vietnēm, kurām ir sadarbības līgums ar Google Adwords platformu.

Lai atrastu informāciju, kā atcelt tīmekļa vietnes uzraudzību ar Google Analytics, lūdzu, apmeklējiet: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

DEPO tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatņu klasifikācijas grupas:

 • Nepieciešamas sīkdatnes (DEPO tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanas un pakalpojumu sniegšanas sīkdatnes):

Šīs sīkdatnes ir būtiski nepieciešamas DEPO tīmekļa vietnei, lai nodrošinātu lietotājam iespēju pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes iespējas, piemēram, atceroties lapās ievadīto informāciju, kad lietotājs pārlūkprogrammas sesijas laikā pārvietojas starp lapām. Bez nepieciešamajām sīkdatnēm noteikti pakalpojumi DEPO tīmekļa vietnē nevar pastāvēt un DEPO tīmekļa vietne nevar darboties tik labi, kā vajadzētu. Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju mārketinga mērķiem vai tāpēc, lai atcerētos, kur esat bijis internetā;

 • Statistikas un veiktspējas sīkdatnes (iekļaujot Google Analytics un Facebook pixel):

Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par DEPO tīmekļa vietnes izmantošanu un palīdz uzlabot DEPO tīmekļa vietnes darbību. Piemēram, statistikas sīkdatnes var parādīt, kuras ir visbiežāk apmeklētās lapas, palīdzēt fiksēt DEPO tīmekļa vietnē pastāvējušas grūtības un parādīt, vai reklāma tīmekļa vietnē ir efektīva vai ne. Statistikas sīkdatnes neapkopo informāciju, kas identificē lietotāju personiski, visa šo sīkdatņu savāktā informācija tiek apkopota un ir anonīma.

Trešo personu sīkdatnes https://online.depo.lv/ tīmekļa vietnē:

 

 •  Nepieciešamas sīkdatnes (tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanas un pakalpojumu sniegšanas sīkdatnes):

Nosaukums: Depo.Customer

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama lietotāja identificēšanai

Derīguma termiņš: 1 gads

 

Nosaukums: Depo.Authentication

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama lietotāja identificēšanai un autorizēšanai vietnē

Derīguma termiņš: 14 dienas

 

 •  Statistikas un veiktspējas sīkdatnes (iekļaujot Google Analytics un Facebook pixel):

Nosaukums: _ga

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama, lai identificētu pārlūku, darbību laika zīmogu un avota vietni, no kuras apmeklētājs nokļuva mūsu vietnē.

Derīguma termiņš: 2 gadi

 

Nosaukums: _gid

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama, lai identificētu pārlūku, darbību laika zīmogu un avota vietni, no kuras apmeklētājs nokļuva mūsu vietnē.

Derīguma termiņš: 24 stundas

 

Nosaukums: _gat

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama, lai paātrinātu vietnes pieprasījuma apstrādi, Ja Google Analytics tiek palaist ar Google Tag Manager palīdzību – šīs sīkdatnes nosaukums būs _dc_gtm_<property-id>.

Derīguma termiņš: 1 minūte

 

 

 

Nosaukums: AMP_TOKEN

Mērķis: Šī sīkdatne satur informāciju, kas var tikt lietota, lai saņemtu klienta identifikācijas informāciju no AMP klienta identifikācijas servisa. Citas iespējamas vērtības var norādīt atteikumu vai informāciju par kļūdu pieprasījumā.

Derīguma termiņš: 30 sekundes līdz 1 gads

 

Nosaukums: gac_<property-id>

Mērķis: Šī sīkdatne satur informāciju, kas var būt saistīta ar reklāmas kampaņām Google Analytics un Google Ads kontos. Ja neesat liedzis pieeju – Google Ads nolasīs šo sīkdatni.

Derīguma termiņš: 90 dienas

 

Nosaukums: _fbp

Mērķis: Šī sīkdatne tiek lietota, lai lietotājam pēc šīs vietnes apmeklējuma lietojot Facebook nodrošinātu saistošu reklāmu saturu.

Derīguma termiņš: 2 mēneši 28 dienas 23 stundas 59 minūtes

 

Trešo personu sīkdatnes https://depo.lv/ tīmekļa vietnē:

 • Nepieciešamas sīkdatnes (tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanas un pakalpojumu sniegšanas sīkdatnes):

Nosaukums: wp-wpml_current_language

Mērķis: Sīkdatne nodrošina lietotāja izvēlētās valodas iestatījumu nākamajā apmeklējuma reizē

Derīguma termiņš: 1 diena

 

 • Statistikas un veiktspējas sīkdatnes (iekļaujot Google Analytics un Facebook pixel):

Nosaukums: _ga

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama, lai identificētu pārlūku, darbību laika zīmogu un avota vietni, no kuras apmeklētājs nokļuva mūsu vietnē.

Derīguma termiņš: 2 gadi

 

Nosaukums: _gid

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama, lai identificētu pārlūku, darbību laika zīmogu un avota vietni, no kuras apmeklētājs nokļuva mūsu vietnē.

Derīguma termiņš: 24 stundas

 

Nosaukums: _gat

Mērķis: Sīkdatne nepieciešama, lai paātrinātu vietnes pieprasījuma apstrādi, Ja Google Analytics tiek palaist ar Google Tag Manager palīdzību – šīs sīkdatnes nosaukums būs _dc_gtm_<property-id>.

Derīguma termiņš: 1 minūte

 

Nosaukums: gac_<property-id>

Mērķis: Šī sīkdatne satur informāciju, kas var būt saistīta ar reklāmas kampaņām Google Analytics un Google Ads kontos. Ja neesat liedzis pieeju – Google Ads nolasīs šo sīkdatni.

Derīguma termiņš: 90 dienas

 

Nosaukums: _fbp

Mērķis: Šī sīkdatne tiek lietota, lai lietotājam pēc šīs vietnes apmeklējuma lietojot Facebook nodrošinātu saistošu reklāmu saturu.

Derīguma termiņš: 2 mēneši 28 dienas 23 stundas 59 minūtes

 

Nosaukums: fr

Mērķis: Šī sīkdatne tiek lietota, lai lietotājam pēc šīs vietnes apmeklējuma lietojot Facebook nodrošinātu saistošu reklāmu saturu, mērītu un uzlabotu reklāmas efektivitāti. Tā veic lapas lietotāja uzvedības mērījumus lapās, kurās ir Facebook spraudnis.

Derīguma termiņš: 3 mēneši

 

Piekrišanas atcelšana un sīkdatņu iestatījumu pārvaldīšana

Nepieciešamo sīkdatņu un darbības sīkdatņu izmantošana ir nosacījums DEPO tīmekļa vietnes lietošanai. Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savā interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atķeksējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “iespējas” vai “preferences”. Zemāk Jūs varat atrast dažas noderīgas saites:

Chrome: Atbalsts Chrome lietotājiem

Firefox: Atbalsts Firefox lietotājiem

Internet Explorer: Atbalsts Internet Explorer lietotājiem un ierakstiet vārdu “cookies” meklēšanas laukā

Safari: Atbalsts Safari lietotājiem un ierakstiet vārdu “cookies” meklēšanas laukā.

Lūdzam ņemt vērā, ka, dzēšot sīkdatnes vai atslēdzot jaunās sīkdatnes, Jums var nebūt iespējams piekļūt noteiktām DEPO tīmekļa vietnes daļām vai funkcijām. Ja Jūs koriģēsit savus sīkdatņu iestatījumus, tas ietekmēs arī citas Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes.

 

IP adreses

Jūsu IP adrese ir numurs, kas piešķirts Jūsu datoram, kad Jūs pieslēdzaties internetam, un no kura Jūs apmeklējat interneta vietnes, t.sk. DEPO mājaslapu www.depo.lv vai https://online.depo.lv/.

 

14. Pārējā informācija

 

Informējam, ka:

Ja norēķinājāties par precēm vai pakalpojumiem ar bankas norēķinu karti, tad mums būs pieejama šāda informācija (arī no Jūsu iesniegtā darījumu apliecinoša dokumenta):

 • Maksājuma karte (kredītkarte/debetkarte un tās paveids: MAESTRO, VISA u.c.) un tās numura pēdējie 4 cipari,
 • Bankas norēķinu konta numurs,
 • Darījuma summa, preču saraksts un daudzums, cenas.

Ja norēķinājāties par precēm vai pakalpojumiem veicot pārskaitījumu, tad mums būs pieejama šāda informācija (arī no Jūsu iesniegtā darījumu apliecinoša dokumenta):

 • Maksājuma mērķis/ detaļas,
 • Maksājuma atsauces numurs (ja atgriežat preci),
 • Darījuma atsauces ID,
 • Bankas norēķinu konta numurs,
 • Darījuma summa, preču saraksts un daudzums, cenas.

Gadījumā, ja esat DEPO kartes lietotājs, kurš ir aizpildījis “Anketu DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam)” vai “Anketu DEPO kartes saņemšanai fiziskai personai”, tad DEPO apstrādās DEPO kartes numuru, kas redzams zem svītru koda.

Jūsu iesnieguma izskatīšanai un/vai lēmuma pieņemšanai DEPO var būt nepieciešama arī cita informācija, par kuras nepieciešamību un pamatojumiem DEPO Jūs informēs atsevišķi.

 

Citi apstrādes mērķi

DEPO apstrādā personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot datu subjektu datu iegūšanas laikā. Piemēram, laiku pa laikam DEPO rīko aptaujas, klientu dienas un tamlīdzīgus pasākumus, kā ietvaros var tikt veikta personas datu apstrāde. Personas datu apstrāde tiek veikta arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu Jūsu – datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

 

Jūsu personas datu glabāšana

DEPO apstrādā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos personas datu apstrādes mērķus.

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ievērojot normatīvo aktu prasības (piemēram, Latvijas Republikas Civillikums, likums Par nodokļiem un nodevām, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums u.c.).

DEPO nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par DEPO klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu u.t.t.. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti un, lai nodrošinātu DEPO tiesiskās intereses gadījumā, ja starp Jums un DEPO būs radušās domstarpības. DEPO cenšas neglabāt Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti.

 

Kad DEPO ir tiesības izpaust Jūsu datus

Jūsu personas dati var tikt izmantoti DEPO uzņēmumu grupas ietvaros (mātes un/vai meitas uzņēmumi) iekšējiem administrēšanas mērķiem, ko realizē pilnvarotie darbinieki.

Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:

nododot informāciju par Jums auditoriem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem,

nododot informāciju par Jums DEPO sadarbības partneriem, kas sniedz DEPO dažādus pakalpojumus ar mērķi izpildīt Jūsu prasības, lai DEPO Jums varētu sniegt Jūsu izvēlēto pakalpojumu (piemēram, preces remonta gadījumā) vai pirkumu,

pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības (piemēram, piekabju nomas līguma gadījumā u.tml.).

DEPO nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams DEPO likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti. Tāpat nepieciešamības gadījumā DEPO var nodot Jūsu personas datus ārpus Latvijas Republikas citiem DEPO grupas uzņēmumiem.

Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, DEPO var atklāt, piemēram, informāciju par DEPO veikalos Jūsu veiktajiem pirkumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem DEPO mājaslapā www.depo.lv un/vai https://online.depo.lv/, kā arī citu informāciju par Jums. Minētā informācija var tikt atklāta:

 • lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību,
 • ja DEPO labticīgi uzskata, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu DEPO tiesības,
 • lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,
 • lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,
 • lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.

Tāpat, gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā DEPO var ciest zaudējumus, tad DEPO ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

Datu drošība

DEPO ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

 

Jums ir tiesības:

Jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;

Pieprasīt, lai DEPO labotu vai dzēstu (situācijās, kad tas neietekmē DEPO komercdarbību un ir atļauts ar likumu) Jūsu personas datus;

Pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežojumu;

Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;

Iegūt informāciju attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko DEPO apstrādā, t.i., par apstrādes mērķi, juridisko pamatu, un iegūt informāciju par to, kam DEPO tos nodod (ja vien šādas informācijas izpaušana nav aizliegta ar likumu);

Pieprasīt, lai DEPO Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju DEPO par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.

Jūsu tiesību realizēšanai, varat izmantot DEPO izveidoto iesnieguma formu (ja realizējat tiesības kā DEPO online klients) un/vai formu (pārējiem gadījumiem) vai brīvā formā izveidoto iesniegumu.

 

DEPO var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai prasa no DEPO nesamērīgi lielas pūles un resursus. DEPO jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt DEPO dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.

 

Jums ir pienākums sniegt informāciju DEPO gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat DEPO jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko DEPO apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.

Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu Mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus. Tomēr, ja Jums ir jautājumi/komentāri/pieprasījumi/iesniegumi par Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs uzskatāt, ka Mēs esam aizskāruši Jūsu tiesības, Jums ir tiesības attiecīgu pieprasījumu/iesniegumu iesniegt jebkura DEPO veikala (Latvijā) Informācijas daļā vai nosūtot ar drošu elektroniski parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: PersonasDati@depo.lv, vai pa pastu uz SIA “DEPO DIY” juridisko adresi: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija, LV-2130;

Ar mums neatrisinātu domstarpību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālr. 67 22 31 31, info@dvi.gov.lv.

 

Izmaiņas privātuma politikā

DEPO jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. DEPO savā mājaslapā norādīs informāciju (datumu), kad Privātuma politika pēdējo reizi ir aktualizēta. Ja būs notikušas būtiskas izmaiņas, tad DEPO šādas izmaiņas centīsies izcelt un pēc iespējas mēģināsim par to brīdināt tieši Jūs.

 

 

 

[1] Skat. DEPO KARTES PIEŠĶIRŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, kas pieejami katrā DEPO veikalā pie informācijas dēļa.

[2]Šeit un turpmāk: personas kods tiek apstrādāts, ja “Anketa DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam)” tika aizpildīta līdz 16.04.2021. (ieskaitot), vai, ja bija uzrakstīts atsevišķs iesniegums par personas koda izmantošanu; Dzimšanas datums un adrese, tiek apstrādāti, ja “Anketa DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam)” tika aizpildīta līdz 06.07.2021. (ieskaitot), vai, ja bija uzrakstīts atsevišķs iesniegums par dzimšanas datuma /adreses izmantošanu. Šī atruna neattiecas uz piekabes nomas līgumu un šīs sadaļas 6., 7., punktiem;

 

[3] Šajā sadaļā aprakstītās darbības attiecas arī uz darbībām, kuras izriet no telefoniski vai ar e-pasta starpniecību veiktajiem individuāliem pasūtījumiem, t.sk. preces piegādes pasūtījumiem;

[4] Attiecas arī uz 7. sadaļu.