Privātuma politika

Spēkā ar: 01.03.2022.

1. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Šajā Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr. 50003719281, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija, LV-2130, e-pasts saziņai: personasdati@depo.lv (turpmāk – “DEPO”).

2. Kādus Jūsu personas datus DEPO apstrādā?

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat DEPO vai kurus DEPO iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar DEPO.

Piemēram, DEPO apstrādā šādu kategoriju personas datus: personas identifikācijas dati, vispārīgā informācija un kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iestāde, uzņēmuma firma, amats; videonovērošanas dati (attēls); dati, kas iesniegti sadarbības dibināšanas un/vai realizācijas ietvaros un kas pamatojas uz pirkuma līgumu, piegādes līgumu, publisko iepirkumu līgumu u.c. līgumiem; maksāšanas dati.

DEPO aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat DEPO, tajā skaitā DEPO apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru DEPO par Jums ir ieguvis no citām personām.
Ņemiet vērā, ka dažreiz DEPO apvieno no Jums saņemto informāciju un no trešās puses avotiem apkopoto informāciju, vienmēr atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi.

Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, adresi[1], tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs DEPO nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, tad DEPO Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam.

Sniedzot DEPO savus personas datus, Jūs apzināties, ka DEPO apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu[2] (turpmāk – Regula), šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Kādiem mērķiem, uz kāda tiesiskā pamata un cik ilgi DEPO apstrādā Jūsu personas datus?

 • Mērķis – lietotāja reģistrācija DEPO online vietnē;

Tiesiskais pamats – piekrišana;

Glabāšanas termiņš – līdz piekrišanas atsaukšanai.

 • Mērķis – distances līguma noslēgšana un izpilde;

Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde;

Glabāšanas termiņš – līdz preces garantijas beigām.

 • Mērķis – grāmatvedības attaisnojuma dokumentu saglabāšana par Jūsu veiktajiem maksājumiem;

Tiesiskais pamats – likumisks pienākums;

Glabāšanas termiņš:

*Papīra formā attaisnojuma dokumentus, kas satur Jūsu datus, glabāsim 5 gadus un 7 mēnešus;

*Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu datus, kas izriet no attaisnojuma dokumentiem, glabāsim 10 gadus.

 • Mērķis – atteikuma tiesību procedūras nodrošināšana;

Tiesiskais pamats – likumisks pienākums;

Glabāšanas termiņš – līdz atteikuma tiesību procedūras īstenošanas pabeigšanai.

 • Mērķis – DEPO kartes piešķiršana;

Tiesiskais pamats:

*piekrišana (DEPO klientu kartēm, kas izsniegtas līdz 26.09.2021.);

*līguma noslēgšana un izpilde, pamatojoties uz Vienošanos par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai (DEPO klientu kartēm, kas izsniegtas sākot ar 27.09.2021.);

Glabāšanas termiņš – līdz piekrišanas atsaukšanai vai vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai spēkā esamības laikā un 10 gadus pēc tās izbeigšanas.

 • Mērķis – Jūsu identitātes un pilnvaru pārbaudīšana gadījumos, kad veicat darbības pilnvaras devēja vārdā un pierādījumu nodrošināšana par Jūsu pārstāvības tiesībām darījuma izpildē;

Tiesiskais pamats – līguma izpilde;

Glabāšanas termiņš:

*papīra formā attaisnojuma dokumenti ar Jūsu datiem tiek glabāti 5 gadus un 7 mēnešus;

*Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu datus, kas izriet no attaisnojuma dokumentiem, glabāsim 10 gadus;

*Pilnvara (oriģināls/kopija) tiek glabāta 10 gadus.

 • Mērķis – DEPO papildus pakalpojuma sniegšana (piemēram, preču piegāde, 3D vizualizācijas izveide, preču individualizācija);

Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde;

Glabāšanas termiņš – 2 nedēļas pēc attiecīgā piedāvājuma izveidošanas datuma vai 1 mēnesis, ja pēc Jūsu pieprasījuma tiek pagarināts piedāvājuma apmaksas termiņš.

 • Mērķis – piekabju noma;

Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde;

Glabāšanas termiņš – 10 gadus pēc līguma izpildes.

 • Mērķis – komunikācija ar DEPO sadarbības partneriem;

Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde;

Glabāšanas termiņš – līdz līguma izpildei.

 • Mērķis – pierādījumu nodrošināšana potenciālu strīdu, kas var rasties no līgumiem, kas noslēgti ar DEPO sadarbības partneriem, gadījumos;

Tiesiskais pamats – leģitīma interese (DEPO leģitīmo interešu aizsardzība potenciālā strīdā ar DEPO sadarbības partneriem);

Glabāšanas termiņš – 10 gadus pēc līguma izpildes.

 • Mērķis – Jūsu pieprasījumu un iesniegumu izskatīšana (lai DEPO varētu izskatīt Jūsu pieprasījumu par preces maiņu un/vai naudas atgriešanu;

Tiesiskais pamats – likumisks pienākums saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1, 27., 28. pantu;

Glabāšanas termiņš – 10 gadus no pretenzijas/prasījuma/pieprasījuma/iesnieguma saņemšanas datuma.

 • Mērķis – amata pretendenta kandidatūras izvērtēšana;

Tiesiskais pamats – piekrišana;

Glabāšanas termiņš – līdz darba līguma noslēgšana ar Jums vai citu amata pretendentu, vai līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai.

 • Mērķis – DEPO tiesības uz īpašuma nodrošināšana un pierādījumu iegūšana (videonovērošana);

Tiesiskais pamats – leģitīma interese (DEPO leģitīmo interešu – tiesību uz īpašuma aizsardzību un attiecīgu pierādījumu nodrošināšanu – īstenošana);

Glabāšanas termiņš:

90 dienas atbilstoši uzņēmumā noteiktajai inventarizācijas veikšanas kārtībai;

*gadījumā, ja tiek atklāts DEPO īpašuma tiesību pārkāpums un videoieraksts ir nepieciešams pierādījumu nodrošināšanai, tad videoieraksts tiek glabāts visu nodarījuma izmeklēšanas laiku.

 • Mērķis – klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana (telefonsarunu ierakstīšana);

Tiesiskais pamats – leģitīma interese (nodrošināt klientu apkalpošanas kvalitāti);

Glabāšanas ilgums – 30 dienas.

 • Mērķis – mārketinga aktivitāšu veikšana;

Tiesiskais pamats – piekrišana;

Glabāšanas termiņš – līdz mārketinga kampaņas beigām vai piekrišanas atsaukšanai.

Nepieciešamības gadījumā DEPO var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par DEPO klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu u.t.t.. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti un, lai nodrošinātu DEPO tiesiskās intereses gadījumā, ja starp Jums un DEPO būs radušās domstarpības. DEPO neglabās Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti.

Mēs nevaram pieņemt Jūsu pasūtījumu, pārdot preci, atgriezt naudas līdzekļus vai izskatīt Jūsu kandidatūru amatam DEPO, ja atsakāties sniegt mums savus personas datus.

4. Citi apstrādes mērķi

DEPO apstrādā personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot datu subjektu datu iegūšanas laikā. Piemēram, laiku pa laikam DEPO rīko aptaujas, klientu dienas un tamlīdzīgus pasākumus, kā ietvaros var tikt veikta personas datu apstrāde. Personas datu apstrāde var tikt veikta arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu Jūsu – datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

5. Kam DEPO var nodot Jūsu datus?

Jūsu personas dati var tikt izmantoti DEPO uzņēmumu grupas ietvaros (mātes un/vai meitas uzņēmumi) iekšējiem administrēšanas mērķiem, ko realizē pilnvarotie darbinieki.

Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:

 • nododot informāciju par Jums auditoriem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem;
 • nododot informāciju par Jums DEPO sadarbības partneriem, kas sniedz DEPO dažādus pakalpojumus ar mērķi sniegt Jūsu izvēlēto pakalpojumu (piemēram, preces remonta gadījumā) vai pirkumu;
 • pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības (piemēram, piekabju nomas līguma gadījumā u.tml.);
 • veicot videonovērošanu DEPO veikalos (apsardzes pakalpojuma sniedzējam ).

DEPO nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams DEPO likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti.

Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, DEPO var atklāt, piemēram, informāciju par DEPO veikalos Jūsu veiktajiem pirkumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem DEPO mājaslapā www.depo.lv un/vai https://online.depo.lv/, kā arī citu informāciju par Jums. Minētā informācija var tikt atklāta:

 • lai izpildītu DEPO saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • ja personas datu nodošana ir nepieciešama, lai aizsargātu DEPO tiesības;
 • lai aizsargātu Jūsu vai citu personu drošību;
 • lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus;
 • lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.

Tāpat, gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā DEPO var ciest zaudējumus, DEPO ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

6. Sīkdatnes

Informāciju par DEPO izmantotajām sīkdatnēm atradīsiet DEPO sīkdatņu politikā: https://depo.lv/sikdatnes/.

7. Datu drošība

DEPO ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu personas izpaušanu vai piekļuvi tai, nejaušu vai pretlikumīgu datu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

8. Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums kā datu subjektam ir sekojošas tiesības:

 • Jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
 • piekļūt saviem personas datiem (saņemt DEPO rīcībā esošos personas datus, noskaidrot datu apstrādes mērķi un pamatu)
 • Pieprasīt, lai DEPO labotu vai dzēstu Jūsu personas datus;
 • Pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežojumu;
 • Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
 • Pieprasīt, lai DEPO Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju DEPO par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.

Jūsu tiesību realizēšanai, varat izmantot DEPO izveidotu iesnieguma formu (pieejama Informācijas centrā) vai Jūsu rakstītu iesniegumu brīvā formā.

DEPO var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai prasa no DEPO nesamērīgi lielas pūles un resursus. DEPO jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt DEPO dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.

Jums ir pienākums sniegt informāciju DEPO gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat DEPO jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko DEPO apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.

Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus. Tomēr, ja Jums ir jautājumi/komentāri/pieprasījumi/iesniegumi par Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs uzskatāt, ka DEPO ir aizskārusi Jūsu tiesības, Jums ir tiesības attiecīgu pieprasījumu/iesniegumu iesniegt jebkura DEPO veikala (Latvijā) Informācijas centrā vai nosūtot ar drošu elektroniski parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: personasdati@depo.lv, vai pa pastu uz SIA “DEPO DIY” juridisko adresi: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija, LV-2130.

Ar mums neatrisinātu domstarpību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālr. 67 22 31 31, pasts@dvi.gov.lv.

9. Izmaiņas privātuma politikā

DEPO jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. DEPO savā mājaslapā norādīs informāciju (datumu), kad Privātuma politika pēdējo reizi ir aktualizēta. Privātuma politikas vēsturiskās redakcijas iespējams iegūt, rakstot uz personasdati@depo.lv.


[1] Šeit un turpmāk: personas kods tiek apstrādāts, ja “Anketa DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam)” tika aizpildīta līdz 16.04.2021. (ieskaitot), vai, ja bija uzrakstīts atsevišķs iesniegums par personas koda izmantošanu; Dzimšanas datums un adrese, tiek apstrādāti, ja “Anketa DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam)” tika aizpildīta līdz 06.07.2021. (ieskaitot), vai, ja bija uzrakstīts atsevišķs iesniegums par dzimšanas datuma /adreses izmantošanu. Šī atruna neattiecas uz piekabes nomas līgumu un šīs sadaļas 6., 7., punktiem;

[2] Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).