Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr. 50003719281, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130 (turpmāk – DEPO), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā DEPO veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā DEPO rīcībā esošos Jūsu personas datus.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā DEPO apstrādā Jūsu personas datus.

Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus

DEPO veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu DEPO likumiskās intereses.

DEPO aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat DEPO, tajā skaitā DEPO apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru DEPO par Jums ir ieguvis no citām personām.

Kādus Jūsu personas datus DEPO var apstrādāt

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat DEPO vai kurus DEPO iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar DEPO. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs DEPO nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, tad DEPO Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam.

Sniedzot DEPO savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka DEPO apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Kad DEPO ir tiesības izpaust Jūsu datus

Jūsu personas dati var tikt izmantoti DEPO uzņēmumu grupas ietvaros iekšējiem administrēšanas mērķiem.

Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:

  • nododot informāciju par Jums DEPO sadarbības partneriem, kas sniedz DEPO dažādus pakalpojumus, ar mērķi izpildīt Jūsu prasības, lai DEPO Jums varētu sniegt Jūsu izvēlēto pakalpojumu (piemēram, preces remonta gadījumā),
  • pārdodot Jums preci,
  • pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības (piemēram, darba tiesisko attiecību gadījumā, piekabju nomas līguma gadījumā u.tml.).

DEPO nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams DEPO likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti. Tāpat nepieciešamības gadījumā DEPO var nodot Jūsu personas datus ārpus Latvijas Republikas citiem DEPO grupas uzņēmumiem vai citiem uzņēmumiem, kas ir DEPO sadarbības partneri.

Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, DEPO var atklāt, piemēram, informāciju par DEPO veikalos Jūsu veiktajiem pirkumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem DEPO mājaslapā www.depo.lv, kā arī citu informāciju par Jums.

Minētā informācija var tikt atklāta:

  • lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību,
  • ja DEPO labticīgi uzskata, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu DEPO tiesības,
  • lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,
  • lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,
  • lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.

Tāpat gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā DEPO var ciest zaudējumus, tad DEPO ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Datu drošība

DEPO ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

IP adreses

Jūsu IP adrese ir numurs, kas piešķirts Jūsu datoram, kad Jūs pieslēdzaties internetam, un no kura Jūs apmeklējat interneta vietnes, t.sk. DEPO mājaslapu www.depo.lv.

Sīkdatnes

Apmeklējot DEPO mājaslapu, Jūsu datorā vai internetam pieslēgtajā ierīcē var tikt ievietotas sīkdatnes. Izsmeļošāku informāciju par sīkdatnēm atradīsiet šeit.

Plašāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta interneta pārlūka sadaļā palīdzība vai tādās vietnēs kā www.allaboutcookies.org.

Jūsu personas datu glabāšana

DEPO nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par DEPO klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu utt. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti un, lai nodrošinātu DEPO tiesiskās intereses gadījumā, ja starp Jums un DEPO būs radušās domstarpības. DEPO cenšas neglabāt Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti.

Kādu informāciju Jūs no DEPO varat iegūt par saviem personas datiem

Jums ir tiesības iegūt informāciju attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko DEPO apstrādā, t.i., par apstrādes mērķi, juridisko pamatu, un iegūt informāciju par to, kam DEPO tos nodod (ja vien šādas informācijas izpaušana nav aizliegta ar likumu). Jums tāpat ir tiesības pieprasīt, lai DEPO Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju DEPO par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai DEPO atjaunotu, labotu vai dzēstu (situācijās, kad tas neietekmē DEPO komercdarbību un ir atļauts ar likumu) Jūsu personas datus. DEPO var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai prasa no DEPO nesamērīgi lielas pūles un resursus. DEPO jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt DEPO dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.

Jums ir pienākums sniegt informāciju DEPO gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat DEPO jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko DEPO apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.

DEPO dara visu iespējamo, lai aizsargātu tā rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka DEPO ir aizskāris Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar DEPO, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju, lai DEPO pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības. Tāpat Jums ir tiesības ar DEPO neatrisinātu domstarpību gadījumā iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Izmaiņas privātuma politikā

DEPO jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. DEPO savā mājaslapā norādīs informāciju (datumu), kad Privātuma politika pēdējo reizi ir aktualizēta. Ja būs notikušas būtiskas izmaiņas, tad DEPO šādas izmaiņas centīsies izcelt un pēc iespējas mēģināsim par to brīdināt tieši Jūs.

Sazinieties ar DEPO

Ja nepieciešams, tad Jūs varat ar DEPO sazināties par jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem, kādi Jums būs radušies saistībā ar DEPO Privātuma politiku vai to, kā DEPO apstrādā Jūsu kā fiziskās personas datus.

Kontaktinformācija: Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, nosūtot to pa pastu uz adresi: SIA “DEPO DIY”, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: personasdati@depo.lv.

Pēdējo reizi aktualizēta 07.02.2018