PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā ar: 22.06.2023.

Šajā privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „DEPO DIY”, reģistrācijas Nr. 50003719281, juridiskā adrese Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, e-pasts saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu personas datu jautājumos – personasdati@depo.lv (turpmāk – DEPO).
DEPO Jūsu personas datu apstrādi iedala divos posmos:

 • personas datu aktīvā aprite – laika periods, kurā Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētas darbības veikšanai;
 • personas datu glabāšana – laika periods, kurā Jūsu personas dati tiek glabāti atbilstoši likumā noteiktajam termiņam vai DEPO leģitīmo interešu īstenošanai.

DEPO personas datu apstrādi veic saskaņā ar Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR) un Latvijas Republikas saistošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz personas datu apstrādi, proti, ievērojot visus personas datu apstrādes principus un nodrošinot iespējami augstāku personas datu drošību.

 • 1. DEPO klienta personas datu apstrāde
  • 1.1. Uz jebkuru DEPO klientu attiecināma personas datu apstrāde

   Šī personas datu apstrāde ir attiecināma uz Jums neatkarīgi no tā, vai esat DEPO veikala
   apmeklētājs, DEPO kartes lietotājs vai DEPO online lietotājs.

   • 1.1.1. Klienta pieteikuma / iesnieguma izskatīšana par DEPO veikalā vai DEPO online iegādātās preces atbilstību līguma noteikumiem

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izskatīt Jūsu pieteikumu / iesniegumu par DEPO veikalā vai DEPO online iegādātās preces atbilstību līguma noteikumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, izpildītu pieņemto lēmumu par iesniegumā prasīto, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, lai, piemēram, precizētu informāciju, atgādinātu par remontā atstāto preci u. tml.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Attiecīgajā personas datu apstrādē tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati);
     • kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs) (kontaktinformācijas dati);
     • paraksts (identitāti apliecinoši dati);
     • par preces iegādi/ pakalpojuma saņemšanu apliecinošā dokumentā norādītie personas dati (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • cita Jūsu iesniegta informācija (citi dati).

     Papildu iepriekš minētajiem personas datiem gadījumos, kad, piemēram, ir veikta piegāde vai nepieciešams atgriezt naudu, pārskaitot to uz Jūsu kontu, DEPO var rasties nepieciešamība apstrādāt šādus Jūsu datus:

     • pakalpojuma sniegšanas vieta (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • pakalpojuma sniegšanas datums (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • pakalpojuma sniegšanas laiks (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • bankas konta numurs (finanšu dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu iesniegtā pieteikuma vai iesnieguma par DEPO veikalā vai DEPO online iegādātās preces un/vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem.
     Gadījumā, ja Jūs iesniedzat iesniegumu par strīda izskatīšanu Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, DEPO iegūst Jūsu personas datus no Patērētāju tiesību aizsardzības centra.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāta, lai DEPO būtu iespējams izskatīt Jūsu pieteikumu / iesniegumu par DEPO veikalā vai DEPO online iegādātās preces atbilstību līguma noteikumiem, kā arī sniegt Jums atbildi par pieņemto lēmumu un izpildīt to.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, tad DEPO nav iespējams pilnvērtīgi izskatīt Jūsu iesniegto pieteikumu / iesniegumu, kā arī sniegt Jums atbildi par pieņemto lēmumu un izpildīt to.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Pieteikuma / iesnieguma izskatīšanas laiks ir līdz 15 darbdienām vai ilgāk, ja DEPO ir nepieciešams pagarināt termiņu objektīvu iemeslu dēļ, par ko tiksiet informēts.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1 panta piektā un sestā daļa).

    • Personas datu glabāšana

     Divi gadi pēc pieteikuma vai iesnieguma saņemšanas.
     Gadījumā, ja Jūs esat vērsies tiesā vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, personas dati tiek glabāti līdz strīda izskatīšanas beigām.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekam, kura pienākumos ir Klienta pieteikumu / iesniegumu izskatīšana.
     Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas un/vai trešās personas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

   • 1.1.2. Pārstāvības tiesību pārbaude

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi konstatēt, kādas darbības Jūs varat veikt citas personas (gan juridiskas, gan fiziskas) vārdā, reģistrēt informāciju par pilnvarojumu, kā arī nokopēt pilnvaru (ja tā ir adresēta vairākiem saņēmējiem).

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Ja Jūs esat persona, kura ir pilnvarota veikt pilnvarā norādītās darbības, konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • personas kods vai dzimšanas dati, vai personas apliecības vai pases, vai autovadītāja apliecības numurs (identitāti apliecinoši dati).

     Papildu iepriekš minētajiem personas datiem pastāv iespēja, ka pilnvarā ir norādīti vēl citi Jūsu personas dati, kā, piemēram:

     • Jūsu ieņemamais amats uzņēmumā (citi dati);
     • kontaktinformācija (kontaktinformācijas dati);
     • paraksts (identitāti apliecinoši dati).

     Ja Jūs esat pilnvaras izdevējs, konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • personas kods (ja ir izdota notariāla pilnvara) (identitāti apliecinoši dati);
     • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (ja ir izdota notariāla pilnvara) (kontaktinformācijas dati);
     • pases dati (ja ir izdota notariāla pilnvara) (identitāti apliecinoši dati);
     • ieņemamais amats uzņēmumā (ja pilnvaru ir izdevusi juridiska persona) (citi dati);
     • kontaktinformācija (ja ir iesniegums papīra vai e-pasta formātā) (kontaktinformācijas dati);
     • darījumu identificējoša informācija (ja ir iesniegums papīra vai e-pasta formātā) (saņemtā pakalpojuma dati);
     • paraksts (ja pilnvaru ir izdevusi juridiska persona vai ir iesniegums papīra formātā) (identitāti apliecinoši dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no personas, kura Jūs ir pilnvarojusi veikt attiecīgās darbības – tā var būt gan jau pasūtītu preču saņemšanas gadījumā, gan preču iegādes par avansā iemaksātu naudu, preces maiņas u. tml. gadījumos.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāts priekšnosacījums, lai Jūs varētu īstenot savas pilnvarojuma tiesības – veikt pilnvarā norādītās darbības citas personas (fiziskas vai juridiskas) vārdā.
     Gadījumā, ja iepriekš minētie Jūsu personas dati netiks sniegti, Jums nebūs iespēja veikt attiecīgas darbības citas personas (fiziskas vai juridiskas) vārdā.

    • Personas datu aktīvās apritesperiods un tā tiesiskais pamatojums
      • Ja ir izdota vienreizējapilnvara – līdz pilnvarā norādītā uzdevuma izpildei;
      • ja ir izdota pilnvara uz ilgāku laika periodu vai līdz tās atsaukumam – līdz pilnvarā norādītā termiņa beigām vai tās atsaukumam.

     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma noslēgšana un izpilde (starp pilnvarotāju un DEPO noslēgtā preces/pakalpojuma pirkuma līguma noslēgšana un izpilde).

    • Personas datu glabāšana
     • Ja pilnvaru ir izdevusi juridiska persona – 3 gadus pēc pilnvarā norādītā uzdevuma izpildes vai pēc pilnvaras termiņa notecēšanas;
     • ja pilnvaru ir izdevusi fiziska persona – 10 gadus pēc pilnvarā norādītā uzdevuma izpildes vai pēc pilnvaras termiņa notecēšanas.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).
      Ieraksts par pilnvarojuma tiesībām tiek glabāts pēc pilnvarā norādītā uzdevuma izpildes vai pēc pilnvaras termiņa notecēšanas.
    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekam, kura pienākums ir pārbaudīt pārstāvības tiesības un/vai apstrādāt attiecīgo informāciju.
     Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas un/vai trešās personas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikti kārtību.

   • 1.1.3. Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana (telefonsarunu ierakstīšana)

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt (kontrolēt un analizēt) klientu apkalpošanas kvalitāti, kad Jūs zvanāt uz DEPO Klientu atbalsta centru vai kādu no DEPO veikaliem.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādāDEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • balss (sarunas ieraksta dati).

     Papildu iepriekš minētajiem personas datiem var gadīties situācijas, kad ir nepieciešams noskaidrot detalizētāku informāciju, lai varētu sniegt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem. Šajā gadījumā papildu Jūsu balsij sarunas laikā tiek veikta Jūsu minēto personas datu apstrāde, piemēram:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • darījumu identificējošā informācija (saņemtā pakalpojuma dati);
     • kontaktinformācija (kontaktinformācijas dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus telefonsarunas laikā, kad Jūs esat veicis zvanu uz DEPO klientu atbalsta centru vai DEPO veikalu un pats izpaudis šos personas datus.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāts priekšnosacījums, lai Jūs varētu saņemt Jums interesējošu informāciju, veicot zvanu uz DEPO Klientu atbalsta centru vai DEPO veikalu.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, tad Jums nebūs iespējams saņemt Jums interesējošu informāciju, veicot zvanu uz DEPO Klientu atbalsta centru vai DEPO veikalu.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     30 kalendārās dienas pēc telefonsarunas ierakstīšanas. Telefonsarunas ieraksts tiek pārskatīts gadījumā, ja DEPO 30 kalendāro dienu laikā pēc telefonsarunas norises ir saņēmusi no Jums sūdzību par sliktu klientu apkalpošanu no DEPO puses.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana).

    • Personas datu glabāšana

     Telefonsarunas ieraksti netiek glabāti ilgāk par 30 kalendārajām dienām pēc telefonsarunas norises, neatkarīgi no tā, vai Jūs esat iesniedzis sūdzību vai ne.

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekam, kura pienākums ir telefoniski apkalpot klientus un/vai nodrošināt klientu apkalpošanas kvalitāti.
     Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas un/vai trešās personas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

   • 1.1.4. Klienta pieprasījuma / iesnieguma / sūdzības iesniegšana

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izskatīt un izpildīt Jūsu pieprasījumu / iesniegumu / sūdzību, sniegt atbildi uz to, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sazināties ar Jums, lai, piemēram, precizētu informāciju.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati);
     • kontaktinformācija (kontaktinformācijas dati);
     • paraksts (identitāti apliecinoši dati);
     • cita Jūsu sniegtā informācija (citi dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu iesniegtā pieprasījuma / iesnieguma / sūdzības.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai DEPO varētu izskatīt Jūsu pieprasījumu / iesniegumu / sūdzību un sniegt atbildi uz to.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, tad DEPO nebūs iespējams pilnvērtīgi izskatīt Jūsu iesniegto pieprasījumu / iesniegumu / sūdzību un sniegt Jums atbildi uz to.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Līdz pieprasījuma / iesnieguma / sūdzības izskatīšanai.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (labas prakses uzturēšana komercdarbībā).

    • Personas datu glabāšana

     Pieprasījuma / iesnieguma / sūdzības maksimālais glabāšanas termiņš ir 10 gadi gadījumā, ja DEPO ir radusies nepieciešamība aizstāvēt savas intereses, piemēram, tiesā.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīmā interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekam, kura pienākums ir izskatīt Klienta pieprasījumu / iesniegumu / sūdzību.
     Papildu iepriekš minētajam, ņemot vērā, ka DEPO nav iespējams paredzēt visus iespējamos gadījumus, par ko Jūs varētu iesniegt pieprasījumu / iesniegumu / sūdzību, DEPO Jūs informē, ka atbilstoši Jūsu iesniegtā pieprasījuma / iesnieguma / sūdzības saturam var rasties vajadzība izpaust Jūsu personas datus trešajām personām.
     Gadījumā, ja DEPO būs nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus trešajām personām, pirms personas datu izpaušanas Jūs par to tiksiet informēts individuāli.

   • 1.1.5. Iesnieguma par Jūsu personas datu apstrādi iesniegšana

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izskatīt un izpildīt Jūsu iesniegto iesniegumu par Jūsu personas datu apstrādi un sniegt atbildi uz to, kā arī veikt nepieciešamās darbības.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • DEPO kartes numurs (ja ir DEPO karte identificētai fiziskai personai) (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese (kontaktinformācijas dati);
     • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati).

     Papildu iepriekš minētajiem personas datiem gadījumos, kad:

     • Jūs lūdzat nodrošināt piekļuvi Jūsu personas datiem, DEPO veic iesniegumā minēto personas datu apstrādi.
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     Gadījumā, ja līdz Jūsu iesnieguma iesniegšanai par Jūsu personas datu apstrādi DEPO rīcībā nav bijuši Jūsu personas dati, DEPO Jūsu personas datus iegūst no Jūsu iesniegtā iesnieguma.
     Gadījumā, ja DEPO jau pirms iesnieguma iesniegšanas veic Jūsu personas datu apstrādi, DEPO šos datus ir ieguvusi no Jūsu iesniegtās Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai / piekrišanas pakalpojuma saņemšanai / iesnieguma par personas datu pievienošanu / no Jūsu veiktajām darbībām ar DEPO karti.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai Jūs varētu īstenot savas datu subjekta tiesības – lai DEPO spētu Jūs identificēt un līdz ar to arī izskatīt un izpildīt Jūsu iesniegto iesniegumu par Jūsu personas datu apstrādi, kā arī sniegt atbildi uz to un veikt nepieciešamās darbības.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, Jums nebūs iespēja īstenot savas kā datu subjekta tiesības atbilstoši VDAR, jo DEPO kā pārzinim nebūs iespējams Jūs identificēt.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Līdz iesnieguma izskatīšanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, ja vien DEPO nav informējusi Jūs par objektīvu iemeslu termiņa pagarināšanai.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (VDAR 12. pants, 15.–22. pants).

    • Personas datu glabāšana

     5 gadus no iesnieguma saņemšanas dienas.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekam, kura pienākums ir apstrādāt iesniegumu par personas datu apstrādi.
     Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas un/vai trešās personas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  • 1.2. DEPO veikala apmeklētāja papildu personas datu apstrāde

   Šī personas datu apstrāde ir attiecināma uz Jums tikai tad, kad apmeklējat DEPO veikalu klātienē.

   • 1.2.1. Videonovērošana

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi aizsargāt DEPO tiesības uz īpašuma aizsardzību un tiesību aizskāruma gadījumā nodrošināt tiesību pārkāpuma pierādījumus.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • attēls (identitāti apliecinoši dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no DEPO veikalos izvietotajām videonovērošanas kamerām.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums DEPO veikala apmeklējumam, jo tajos ir izvietotas videonovērošanas kameras, lai DEPO varētu īstenot savas leģitīmās intereses attiecībā uz īpašuma aizsardzību.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, Jums nebūs iespēja apmeklēt DEPO veikalus klātienē.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     90 kalendārās dienas pēc videonovērošanas ieraksta tapšanas.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. pant 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (tiesību uz īpašuma aizsardzību un attiecīgu pierādījumu nodrošināšanu īstenošana).

    • Personas datu glabāšana

     Videonovērošanas ieraksti netiek glabāti ilgāk par 90 kalendārajām dienām, ja nav noticis tiesību aizskārums.
     Gadījumā, ja ir noticis tiesību aizskārums, videonovērošanas ieraksts tiek glabāts līdz DEPO vai trešās personas tiesību aizsardzības īstenošanai.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti apsardzes uzņēmuma, ar ko DEPO ir noslēdzis sadarbības līgumu, attiecīgi pilnvarotam darbiniekam, DEPO darbiniekam, kura pienākumos ietilpst attiecīgā tiesību aizskāruma risināšana.
     Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un/vai apdrošinātājam gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas un/vai trešās personas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  • 1.3. Identificētā klienta DEPO kartes lietotāja papildu personas datu apstrāde

   Šī personas datu apstrāde ir attiecināma uz Jums gadījumā, ja:

   • 1) Jums ir noformēta identificētā klienta DEPO karte, pamatojoties uz Vienošanos par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai;
   • 2) Jūs esat piekritis Jūsu personas datu apstrādei pakalpojumu, kuru nodrošināšanai obligāti ir nepieciešami Jūsu personas dati, saņemšanai.
    • 1.3.1. Klientu uzskaite

     Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi tehniski izveidot identificētā klienta kontu DEPO sistēmā, tādējādi nodrošinot atsevišķu pakalpojumu saņemšanu un klientu uzskaiti.

     • Kādus Jūsu personas datusapstrādā DEPO?

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

      • klienta debitora konta numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
      • DEPO kartes numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
      • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
      • personas kods (pēc Jūsu izvēles) (identitāti apliecinoši dati);
      • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (pēc Jūsu izvēles) (kontaktinformācijas dati);
      • tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese (pēc Jūsu izvēles) (kontaktinformācijas dati);
     • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

      Jūsu personas dati ir iegūti no Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai, kas noslēgta starp Jums un DEPO, un/vai Klienta – fiziskās personas iesnieguma par DEPO karti un/vai personas datiem (ja tas ir iesniegts).

     • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai DEPO varētu izveidot identificētā klienta kontu DEPO sistēmā.
      Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, DEPO nav iespējas izveidot identificētā klienta kontu DEPO sistēmā un nodrošināt atsevišķu pakalpojumu saņemšanu.

     • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

      Visu Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai spēkā esamības laiku.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (nodrošināt atsevišķu pakalpojumu saņemšanu).

     • Personas datu glabāšana

      Piecus gadus pēc Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai izbeigšanas / piekrišanas pakalpojuma saņemšanai atsaukšanas.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

     • Personas datu saņēmēji

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst klientu datu apstrāde.

    • 1.3.2. Regulāra rekvizītu drukāšana

     Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izpildīt Jūsu prasību par regulāru rekvizītu drukāšanu Jūsu darījumu attaisnojuma dokumentos (čekā, pavadzīmē).

     • Kādus Jūsu personas datusapstrādā DEPO?
      • Vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
      • personas kods (pēc Jūsu izvēles) (identitāti apliecinoši dati);
      • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (pēc Jūsu izvēles) (kontaktinformācijas dati);
      • DEPO kartes numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
      • klienta debitora konta numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati).
     • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

      DEPO iegūst Jūsu personas datus no Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai, kas noslēgta starp Jums un DEPO, un/vai Klienta – fiziskās personas iesnieguma par DEPO karti un/vai personas datiem.

     • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāta, lai būtu iespējams sniegt regulāru rekvizītu drukāšanas pakalpojumu.
      Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, tad DEPO nav iespējams nodrošināt regulāru rekvizītu drukāšanu Jūsu darījuma attaisnojuma dokumentos.

     • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

      Līdz piekrišanas atsaukšanai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts – klienta piekrišana.

     • Personas datu glabāšana

      Papīra formātā darījuma attaisnojuma dokumenti tiek glabāti 5 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Elektroniskā formātā attaisnojuma dokumenti tiek glabāti 10 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Grāmatvedības likuma 28. pants).
      Gadījumā, ja ir radies strīds, attiecīgie darījuma attaisnojuma dokumenti tiek glabāti līdz attiecīgā procesa pabeigšanai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

     • Personas datu saņēmēji

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst klientu datu apstrāde (piemēram, veikalu Informācijas centra darbinieki, grāmatvedība u. tml.).

    • 1.3.3. Apjoma Bonuss

     Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izrakstīt Jums Apjoma Bonusa rēķinu.

     • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

      • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
      • klienta debitora konta numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
      • tālruņa numurs un/vai e-pasts (kontaktinformācijas dati);
      • paraksts (identitāti apliecinoši dati).
     • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

      Bonusa rēķinā norādītie Jūsu personas dati ir iegūti no Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai, kas noslēgta starp Jums un DEPO, un/vai Klienta – fiziskās personas iesnieguma par DEPO karti un/vai personas datiem (ja tas ir iesniegts).

     • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai DEPO varētu Jums izrakstīt Apjoma Bonusa rēķinu.
      Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, Jums nebūs iespēja saņemt Apjoma Bonusa rēķinu.

     • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

      Līdz Apjoma Bonusa izlietošanai, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus no Apjoma Bonusa izrakstīšanas datuma.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts – klienta piekrišana Apjoma Bonusa saņemšanai.

     • Personas datu glabāšana

      Papīra formātā darījuma Apjoma Bonusa rēķini tiek glabāti 5 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Elektroniskā formātā Apjoma Bonusa rēķini tiek glabāti 10 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Grāmatvedības likuma 28. pants).
      Gadījumā, ja ir radies strīds, Apjoma Bonusa rēķins tiek glabāts līdz attiecīgā procesa pabeigšanai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

     • Personas datu saņēmēji

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst Apjoma Bonusu apstrāde.

    • 1.3.4. Vēsturisko darbību pārskata saņemšana

     Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izsniegt Jums Jūsu vēsturisko darbību pārskatu par periodu, kas nav ilgāks kā 3 gadi.
     Šajā pārskatā tiek norādītas tikai tādas darbības, kas ir veiktas, uzrādot attiecīgo identificētā klienta DEPO karti.

     • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?
      • Vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
      • klienta debitora numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
      • tālruņa numurs un/vai e-pasts (kontaktinformācijas dati).
     • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

      DEPO iegūst Jūsu personas datus no Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai, kas noslēgta starp Jums un DEPO, un/vai no Klienta – fiziskās personas iesnieguma par DEPO karti un/vai personas datiem.

     • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

      Konkrētās personas datuapstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāta, lai būtu iespējams veikt Jūsu veikto darbību uzskaiti tieši Jums izveidotā klienta kontā DEPO sistēmā.
      Gadījumā ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, tad DEPO nav iespējams veikt Jūsu veikto darbību uzskaiti tieši Jums izveidotā klienta kontā DEPO sistēmā.

     • Personas datu aktīvās aprites periods

      Līdz vēsturisko darbību pārskata izsniegšanai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts – klienta piekrišana vēsturisko darbību pārskata saņemšanai.

     • Personas datu glabāšana

      Iesniegums par vēsturisko darbību pārskatu tiek glabāts 1 gadu pēc tā saņemšanas.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).
      Sagatavotie vēsturisko darbību pārskati pēc to izsniegšanas netiek glabāti.

     • Personas datu saņēmēji

      Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākums ir izskatīt un apstrādāt iesniegumu par vēsturisko darbību pārskata saņemšanu.

  • 1.4. DEPO papildu pakalpojumu saņemšana

   Šī personas datu apstrāde ir attiecināma uz Jums gadījumā, kad Jūs vēlaties saņemt kādu no turpmāk minētajiem DEPO pakalpojumiem.

   • 1.4.1. Materiālu piegriešana, aizkaru šūšana, ierāmēšana, plākšņu malu aplīmēšana, durvju sagatavošana, bīdāmo durvju vērtņu sagatavošana, stiklu piegriešana, iestiklošana.

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izpildīt pakalpojuma līgumu.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati);
     • paraksts (identitāti apliecinoši dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Servisa pasūtījuma veidlapas, kurā Jūs tos esat norādījis.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Jūsu personas datu sniegšana, aizpildot Servisa pasūtījuma veidlapu, ir priekšnosacījums, lai varētu izpildīt pakalpojuma līgumu.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, DEPO nav iespējams izpildīt pakalpojuma līgumu.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Līdz pakalpojuma izpildei.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma izpilde.

    • Personas datu glabāšana

     Servisa pasūtījuma veidlapa tiek glabāta 2 gadus pēc pakalpojuma izpildes.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst pakalpojuma apstrāde un izpilde.

   • 1.4.2. Virtuves mēbeļu pasūtīšana

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt virtuves mēbeļu pasūtīšanas līgumu.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati);
     • paraksts (identitāti apliecinoši dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu iesniegtās informācijas Virtuves mēbeļu pasūtīšanas procesā.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai varētu saņemt pakalpojumu – virtuves mēbeļu pasūtīšanu.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, DEPO nav iespējams izpildīt virtuves mēbeļu pasūtīšanas līgumu.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Līdz pakalpojuma izpildei.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma izpilde.

    • Personas datu glabāšana

     Pasūtījuma specifikācija un 3D vizualizācija tiek glabāta 2 gadus pēc pakalpojuma izpildes.
     Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst pakalpojuma apstrāde un izpilde.

   • 1.4.3. Piekabju noma

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt Piekabes nomas līgumu.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati)
     • personas kods (identitāti apliecinoši dati)
     • dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati)
     • piekabes vilcēja valsts reģistrācijas numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati);
     • paraksts (identitāti apliecinoši dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu iesniegtās informācijas Piekabes nomas līguma noslēgšanai un izpildei.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāti nepieciešama, lai varētu noslēgt piekabes nomas līgumu.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, nav iespējams noslēgt un izpildīt piekabes nomas līgumu.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Līdz piekabes nomas līguma izpildei.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma noslēgšana un izpilde.

    • Personas datu glabāšana

     3 gadus pēc piekabes nomas līguma izpildes.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).
     Gadījumā, ja ir radies strīds, dokumenti, kas ir saistīti ar piekabju nomas līguma noslēgšanu un izpildi, tiek glabāti līdz attiecīgā procesa pabeigšanai.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst piekabes nomas līgumu noslēgšana un izpilde.
     Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

   • 1.4.4. Preču piegāde

    Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt preču piegādes līgumu.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • personas kods (pēc Jūsu izvēles) (identitāti apliecinoši dati);
     • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati);
     • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati);
     • DEPO kartes numurs (ja ir identificētā DEPO klienta karte) (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • klienta debitora konta numurs (ja ir identificētā DEPO klienta karte) (darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati);
     • paraksts (identitāti apliecinoši dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu iesniegtās informācijas preču piegādes līguma noslēgšanai un izpildei vai no Vienošanās par DEPO kartes piešķiršanu fiziskai personai, kas noslēgta starp Jums un DEPO, / piekrišanas pakalpojuma saņemšanai / iesnieguma par personas datu apstrādi.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minētie Jūsu personas dati ir obligāti nepieciešami, lai varētu noslēgt un izpildīt preču piegādes līgumu.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, nav iespējams noslēgt un izpildīt preču piegādes līgumu.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Līdz preču piegādes līguma izpildei.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma noslēgšana un izpilde.

    • Personas datu glabāšana

     Piegādes apliecinājuma un pakalpojuma pasūtījuma veidlapas preču piegādei tiek glabātas 2 gadus pēc pakalpojuma izpildes.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).
     Papīra formātā pavadzīme tiek glabāta 5 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
     Elektroniskā formātā pavadzīme tiek glabāta 10 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Grāmatvedības likuma 28. pants).
     Gadījumā, ja ir radies strīds, dokumenti, kas ir saistīti ar preču piegādes līguma noslēgšanu un izpildi, tiek glabāti līdz attiecīgā procesa pabeigšanai.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst Preču piegādes līguma noslēgšana un izpilde.
     Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  • 1.5. DEPO online lietotāja papildu personas datu apstrāde

   Šī personas datu apstrāde ir attiecināma uz Jums, ja Jūs esat reģistrējies DEPO online vietnē un iegādājaties tajā preces.

   • 1.5.1. DEPO online profila izveide un uzturēšana DEPO online vietnēTurpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi izveidot lietotāja profilu DEPO online vietnē.
    DEPO online lietotāja profilu var dzēst sadaļā „Profils”, nospiežot „Dzēst profilu”.

    • Kādus Jūsu personas datus apstrādāDEPO?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • e-pasta adrese (kontaktinformācijas dati);
     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati).
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu aizpildītās informācijas DEPO online profila reģistrācijas sadaļā.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati ir obligāti nepieciešami, lai varētu izveidot DEPO online lietotāja kontu.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, tad nebūs iespējams izveidot DEPO online lietotāja kontu.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

     Līdz DEPO online lietotāja profila dzēšanai.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Klienta piekrišana.

    • Personas datu glabāšana

     Pēc DEPO online lietotāja profila dzēšanas Jūsu profila dati netiek glabāti.

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst DEPO online vietnes uzturēšana un pasūtījumu izpilde.

   • 1.5.2. Distances līguma noslēgšana un izpildeTurpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt distances pirkuma līgumu, izmantojot Jūsu lietotāja profilu DEPO online vietnē.
    • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

     Gadījumā, ja Jūs izvēlaties preces saņemšanu DEPO veikalā, tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • tālruņa numurs un e-pasts (kontaktinformācijas dati).

     Gadījumā, ja Jūs izvēlaties preču piegādes pakalpojumu, tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
     • faktiskās/deklarētās dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati);
     • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati);
     • klienta debitora konta numurs (darbības nodrošināšanai nepieciešami dati).

     Gadījumā, ja Jūs saņemat preci juridiskas personas vārdā (esat uzņēmuma pilnvarotā persona), tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

     • skatīt Privātuma politikas 1.1.2. punktu.
    • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

     DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu aizpildītās informācijas DEPO online vietnē, veicot pasūtījumu.
     Gadījumā, ja Jūs esat uzņēmuma pilnvarotā persona, DEPO iegūst Jūsu personas datus no uzņēmuma iesniegtās pilnvaras.

    • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas datu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums, lai varētu noslēgt distances pirkuma līgumu attiecīgajā gadījumā.
     Gadījumā, ja Jūs nesniedzat attiecīgajā gadījumā iepriekš minētos Jūsu personas datus, tad nav iespējams noslēgt distances pirkuma līgumu.

    • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums
     • Informācija par veikto pasūtījumu Jūsu DEPO online profila Iepirkumu grozā – līdz distances līguma noslēgšanai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma noslēgšana (distances līguma noslēgšana starp Jums un DEPO).
     • DEPO izrakstītais rēķins – līdz tā apmaksai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma izpilde (starp Jums un DEPO noslēgtā distances līguma izpilde).
     • DEPO izrakstītā pavadzīme – līdz tās izsniegšanai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma izpilde (starp Jums un DEPO noslēgtā distances līguma izpilde).
    • Personas datu glabāšana
     • Informācija par veikto pasūtījumu Jūsu DEPO online profilā – līdz DEPO profila dzēšanai.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (DEPO online lietotāja ērtības nodrošināšana).
     • DEPO izrakstītais rēķins – papīra formātā tiek glabāts 5 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Elektroniskā formātā tas tiek glabāts 10 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Grāmatvedības likuma 28. pants).
     • DEPO izrakstītā pavadzīme – papīra formātā tā tiek glabāta 5 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Elektroniskā formātā tā tiek glabāta 10 gadus pēc attiecīgā gada pārskata iesniegšanas.
      Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Grāmatvedības likuma 28. pants).

     Gadījumā, ja ir radies strīds, attiecīgie dokumenti tiek glabāti līdz attiecīgā procesa pabeigšanai.
     Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

    • Personas datu saņēmēji

     Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst DEPO online pasūtījumu izpilde un attiecīgās informācijas apstrāde.

 • 2. Pretendenta personas datu apstrāde

  Šī personas datu apstrāde ir attiecināma uz Jums gadījumā, kad Jūs esat izlēmis pieteikties uz DEPO izsludinātu vakanci vai DEPO ir ieguvusi informāciju par Jums, sadarbojoties ar personāla atlases kompāniju, vai no publiski pieejamas informācijas dažādās platformās vai datu bāzēs, piemēram, CV online, LinkedIn, Facebook u. c., kā arī darba līguma slēgšanas gadījumā.

  • 2.1. Amata pretendenta kandidatūras izvērtēšana

   Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkrēta amata atlases konkursa norisi, tai skaitā izvērtēt Jūsu atbilstību konkrētajam amatam.

   • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?
    • Vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
    • dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati);
    • e-pasta adrese (kontaktinformācijas dati);
    • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati);
    • izglītība (profesionalitāti raksturojoši dati);
    • darba pieredze (profesionalitāti raksturojoši dati);
    • prasmes (profesionalitāti raksturojoši dati);
    • un cita informācija, ko Jūs iesniedzat pēc saviem ieskatiem (citi dati).
   • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

    Gadījumā, ja Jūs iesniedzat DEPO savu CV vai aizpildāt pieteikumu DEPO mājaslapā sadaļā „Darbs DEPO”, vai aizpildāt DEPO veikalos pieejamo „Darbinieka kandidāta anketu”, DEPO Jūsu personas datus iegūst no Jums.
    Var būt situācija, kad DEPO iegūst Jūsu personas datus, sadarbojoties ar personāla atlases kompāniju, vai no publiski pieejamas informācijas dažādās platformās vai datu bāzēs, piemēram, CV online, nva.gov.lv u. c.

   • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāts priekšnosacījums, lai DEPO varētu nodrošināt konkrēta amata atlases konkursa norisi un izvērtēt Jūsu atbilstību konkrētajam amatam.
    Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, Jums nav iespēja piedalīties DEPO izsludinātajā amata atlases konkursā, kā arī DEPO nebūs iespējams izvērtēt Jūsu atbilstību konkrētajam amatam.

   • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

    Gadījumā, ja Jūs esat piekritis savu personas datu apstrādei tikai konkrētai vakancei, Jūsu personas datu aktīvā aprite ir līdz konkrētā amata atlases konkursa noslēgšanas brīdim.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Jūsu izteiktā piekrišana, iesniedzot CV.
    Gadījumā, ja Jūs esat piekritis savu personas datu apstrādei arī citām nākotnē izsludinātām amata atlasēm DEPO mājaslapā sadaļā “Darbs DEPO”, Jūsu personas datu aktīvā aprite ir 6 mēneši.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Jūsu izteiktā piekrišana, iesniedzot CV un atzīmējot attiecīgo papildu lauku.

   • Personas datu glabāšana

    Iepriekš minētie Jūsu personas dati netiek glabāti pēc to aktīvās aprites, kas ir atšķirīga, pamatojoties uz Jūsu veikto izvēli – vai vēlaties pieteikties uz konkrētu amata atlasi vai Jūsu izteiktā piekrišana Jūsu personas datu apstrādei arī citām nākotnē izsludinātām amata atlasēm.

   • Personas datu saņēmēji

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākums ir organizēt un vadīt amata atlases konkursa norisi kā arī darbiniekiem, kuru pienākums ir izvērtēt Jūsu atbilstību konkrētajam amatam.

  • 2.2. Darba līguma noslēgšana

   Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt darba līgumu starp Jums un DEPO.

   • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?
    • Vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
    • personas kods (identitāti apliecinoši dati);
    • dzimšanas datums (identitāti apliecinoši dati);
    • tālruņa numurs (kontaktinformācijas dati);
    • faktiskās dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati);
    • deklarētās dzīvesvietas adrese (kontaktinformācijas dati);
    • e-pasta adrese (kontaktinformācijas dati);
    • Jūsu bankas konta Nr. un bankas nosaukums (finanšu dati).
   • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

    DEPO iegūst Jūsu personas datus no Jūsu aizpildītās anketas „Informācija darba līguma sagatavošanai un noslēgšanai”, ko DEPO izsniedz Jums aizpildīšanai pirms darba līguma noslēgšanas, un Jūsu uzrādītā personu apliecinošā dokumenta.

   • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrāde ir obligāts priekšnosacījums, lai varētu noslēgt darba līgumu starp Jums un DEPO.
    Gadījumā, ja Jūs nesniedzat iepriekš minētos Jūsu personas datus, nebūs iespējams noslēgt darba līgumu starp Jums un DEPO.

   • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

    Jūsu personas datu aktīvā aprite ir visu darba līguma spēkā esamības laiku.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma noslēgšana un izpilde (starp Jums un DEPO noslēgtā darba līguma noslēgšana un izpilde).

   • Personas datu glabāšana

    90 gadus kopš Jūsu dzimšanas.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”).

   • Personas datu saņēmēji

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ir darba līgumu noslēgšana un izpilde.

 • 3. Sadarbības partnera pārstāvja personas datu apstrāde

  Šī personas datu apstrāde ir attiecināma uz Jums, ja Jūs esat DEPO potenciālā vai jau esošā sadarbības partnera pārstāvis.

  • 3.1. Komunikācija sadarbības ietvaros

   Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt ar sadarbības partneri noslēgto līgumu.

   • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

    • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
    • kontaktinformācija (kontaktinformācijas dati);
    • Jūsu ieņemamais amats uzņēmumā (citi dati);
    • paraksts (identitāti apliecinoši dati).
   • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

    DEPO iegūst Jūsu personas datus no sadarbības partnera iesniegtās informācijas sadarbības līguma noslēgšanai un izpildei.

   • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu iesniegšana ir nepieciešama, lai varētu komunicēt par sadarbības līguma noslēgšanu un izpildi starp DEPO un potenciālo sadarbības partneri.
    Gadījumā, ja iepriekš minētie Jūsu personas dati netiks iesniegti, DEPO nebūs iespējams veikt sadarbības līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamo komunikāciju.

   • Personas datu aktīvās aprites periods un tā tiesiskais pamatojums

    Visu periodu, kamēr Jūs esat sadarbības partnera pārstāvis, vai līdz sadarbības izbeigšanai.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (izveidot un uzturēt komunikāciju ar sadarbības partnera pārstāvi sadarbības izveidošanai un uzturēšanai, kā arī līguma noslēgšanai un izpildei).

   • Personas datu glabāšana

    3 gadus pēc pēdējās sadarbības ar Jums kā attiecīgā sadarbības partnera pārstāvi.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

   • Personas datu saņēmēji

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst attiecīgā sadarbības līguma apstrāde un sadarbības līguma izpildes nodrošināšana.
    Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  • 3.2. Atgriežamās preces saņemšana

   Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi pārliecināties, vai Jūs esat tiesīgs saņemt atgriežamo preci attiecīgā piegādātāja vārdā.

   • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

    • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
    • personas kods vai dzimšanas dati, vai personas apliecības vai pases, vai autovadītāja apliecības numurs (identitāti apliecinoši dati).
   • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

    DEPO iegūst Jūsu personas datus no sadarbības partnera, kurš ir pilnvarojis Jūs savā vārdā saņemt atgriežamo preci no DEPO.

   • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto Jūsu personas datu sniegšana ir obligāts priekšnosacījums, lai DEPO izsniegtu Jums attiecīgajam sadarbības partnerim atgriežamo preci.
    Gadījumā, ja iepriekš minētie Jūsu personas dati netiks sniegti, Jums nebūs iespēja sadarbības partnera vārdā saņemt attiecīgajam sadarbības partnerim paredzēto atgriežamo preci.

   • Personas datu aktīvās aprites periods
    • Ja ir izdota vienreizēja pilnvara – līdz pilnvarā norādītā uzdevuma izpildei;
    • ja ir izdota pilnvara uz ilgāku laika periodu vai līdz tās atsaukumam – līdz pilnvarā norādītā termiņa beigām vai tās atsaukumam.

    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – līguma izpilde (starp sadarbības partneri un DEPO noslēgtā līguma).

   • Personas datu glabāšana

    Pilnvara papīra formātā tiek glabāta 3 gadus pēc pilnvarā norādītā uzdevuma izpildes vai pēc pilnvaras termiņa beigām.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).
    Ieraksts par pilnvarojuma tiesībām tiek glabāts 6 mēnešus pēc pilnvarā norādītā uzdevuma izpildes vai pēc pilnvaras termiņa beigām.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (labas prakses uzturēšana komercdarbībā).

   • Personas datu saņēmēji

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru darba pienākumos ietilpst preces atgriešanas process, attiecīgās informācijas apstrāde, kā arī pilnvaru derīguma pārbaude.
    Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm gadījumā, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  • 3.3. Darbu veikšana DEPO struktūrvienībās

   Turpmāk minētie Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus, veicot darbus DEPO struktūrvienībā.

   • Kādus Jūsu personas datus apstrādā DEPO?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati:

    • vārds, uzvārds (identitāti apliecinoši dati);
    • personas kods (identitāti apliecinoši dati);
    • profesionalitāti apliecinošs dokuments (profesionalitāti raksturojoši dati);
    • amats (citi dati);
    • paraksts (identitāti apliecinoši dati);
    • obligātās veselības pārbaudes kartē iekļautie dati (veselības dati).
   • Kā DEPO iegūst Jūsu personas datus?

    DEPO iegūst Jūsu personas datus no sadarbības partnera, kas ir Jūsu darba devējs, vai no Jūsu iesniegtās informācijas, piemēram, aizpildītas veidlapas vai drošības žurnāla.

   • Kādas ir sekas, ja konkrētās personas datu apstrādes ietvaros netiek sniegti personas dati?

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros iepriekš minēto personas datu sniegšana ir obligāts priekšnosacījums, lai Jūs varētu veikt darbus DEPO struktūrvienībā.
    Gadījumā, ja iepriekš minētie personas dati netiks sniegti, DEPO nebūs iespēja Jūs nodarbināt savā struktūrvienībā.

   • Personas datu aktīvās aprites periods

    Visu darba veikšanas periodu.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – uz DEPO attiecināms juridisks pienākums (Darba aizsardzības likums).
    Gadījumā, ja ir noticis negadījums, Jūsu personas datu apstrādes aktīvās aprites periods var būt līdz negadījuma izskatīšanas beigām un/vai ierosinātā procesa pabeigšanai.
    Tiesiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – DEPO leģitīma interese (savu vai trešās personas tiesību aizsardzība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību).

   • Personas datu glabāšana

    Profesionalitāti apliecinošs dokuments un obligātās veselības pārbaudes karte netiek glabāta pēc darbu pabeigšanas.

   • Personas datu saņēmēji

    Konkrētās personas datu apstrādes ietvaros Jūsu personas dati tiek izpausti DEPO darbiniekiem, kuru pienākums ir risināt ar darba aizsardzību un/vai ugunsdrošību saistītus jautājumus.
    Papildu iepriekš minētajam Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm, ja ir radusies situācija, kurā DEPO ir nepieciešams aizstāvēt savas vai trešās personas tiesības un/vai likumiskās intereses saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 • 4. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības un pienākumi?

  Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei; piekrišanas atsaukšana neietekmēs tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
  • piekļūt saviem personas datiem (VDAR 15. pants);
  • pieprasīt, lai DEPO labotu Jūsu personas datus (VDAR 16. pants);
  • pieprasīt, lai DEPO dzēstu Jūsu personas datus (VDAR 17. pants);
  • pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežojumu (VDAR 18. pants);
  • saņemt no DEPO personas datus attiecībā uz sevi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam pārzinim (VDAR 20. pants);
  • iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (VDAR 21. pants).

  Savu tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot DEPO izveidotu iesnieguma formu (pieejama jebkura DEPO veikala Informācijas centrā) vai rakstīt iesniegumu brīvā formā.
  DEPO ir tiesības nepildīt Jūsu iesniegumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, tiek regulāri iesniegts vai prasa no DEPO nesamērīgi lielas pūles un resursus.
  DEPO ir pakļauta Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas var ierobežot DEPO iespēju izpildīt Jūsu pieprasījumu.
  Jums ir pienākums sniegt DEPO informāciju gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat iesniedzis DEPO, ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko DEPO apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.
  DEPO dara visu iespējamo, lai aizsargātu DEPO rīcībā esošos Jūsu personas datus. Tomēr gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi / komentāri / pieprasījumi / iesniegumi par Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs uzskatāt, ka DEPO ir aizskārusi Jūsu tiesības, Jums ir tiesības iesniegt iesniegumu / pieprasījumu jebkurā Latvijas Republikā esoša DEPO veikala Informācijas centrā vai nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu / pieprasījumu uz e-pasta adresi: personasdati@depo.lv vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē uz DEPO juridisko adresi Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.
  Ar DEPO neatrisinātu domstarpību gadījumā Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17, Rīgā, LV‑1050, e-pasts pasts@dvi.gov.lv

 • 5. Izmaiņas Privātuma politikā

  DEPO ir tiesības veikt labojumus vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot tās aktuālo versiju DEPO mājaslapā sadaļā Privātuma politika, kā arī izvietojot DEPO veikalos pie Informācijas dēļa.