Garantijas noteikumi

SIA “DEPO DIY” (turpmāk tekstā – DEPO), juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija, veikalos iegādātajai precei (turpmāk- Prece) garantija (turpmāk tekstā – Garantija) ir spēkā tikai tad, ja Klients uzrāda darījuma apliecinošu dokumenta – čeka vai pavadzīmes- oriģinālu, un Klients ir ievērojis Preces lietošanas instrukciju un Garantijas noteikumus.

1. Garantijas periods

1.1. Ja preci iegādājas Patērētājs*, tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus no Preces saņemšanas datuma. DEPO vai Ražotājs var noteikt šo periodu garāku, norādot to darījuma apliecinošā dokumentā vai Lietošanas instrukcijā, vai Ražotāja mājaslapā. Patērētāju tiesības ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un Garantija likumā noteiktās tiesības neietekmē.

1.2. Ja Preci iegādājas Juridiska persona** vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad Garantija ir spēkā 12 mēnešus no Preces saņemšanas datuma. DEPO vai Ražotājs var noteikt šo periodu īsāku vai garāku par 12 mēnešiem, norādot to darījumu apliecinošā dokumentā, lietošanas instrukcijā vai Ražotāja mājaslapā.

2. Garantijas izpildes vieta un veids

2.1. Klientam ir tiesības pieteikt Prasījumu par Preces neatbilstību jebkurā DEPO veikalā Latvijas Republikas teritorijā vai Ražotāja noteiktajā servisa centrā.

2.2. Ja Klients vēlas pieteikt prasījumu par Preces neatbilstību Preces Ražotāja noteiktajā pagarinātajā garantijas termiņā, tad Klients tiek aicināts prasījumu pieteikt Ražotāja norādītā servisa centrā.

2.3. Nododot Preci garantijas remontam DEPO veikalā, Patērētājs piesaka Prasījumu, kurā norāda konstatēto Preces neatbilstību (defektu) un tās izpausmes, un uzrāda DEPO izsniegtu darījuma apliecinošu dokumenta oriģinālu.

2.4. Ja DEPO vai Ražotāja serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.

2.5. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Patērētājam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu Preci vai citu preci no DEPO veikalos pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja izvēlētā maiņas prece ir dārgāka par maināmo Preci.

2.6. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Patērētājs atsakās mainīt Preci pret citu preci, tad Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā DEPO vai Ražotājs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Patērētājs guvis, lietojot Preci.

3. Garantijas noteikumu izņēmumi

3.1. Garantijas noteikumi neattiecas uz pārtikas preču, dzērienu (t.sk. alkoholisko dzērienu) un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm, parfimēriju, kosmētiku, higiēnas precēm, tabakas izstrādājumiem, dzīvniekiem un augiem, dzīvnieku barību, apakšveļu, zeķēm un citām trikotāžas precēm, fotoreprodukcijām, rotaļlietām.

3.2. Tāpat garantija nav attiecināma uz gadījumiem, kad Prece (-ei):

3.2.1. beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz Preces iepakojuma vai Precei pievienotas etiķetes;

3.2.2. iestājies dabīgais nolietojums (piemēram, bateriju resurss, akumulatori, riepu nodilums, apavu, cimdu un citu apģērbu nolietojums, utml.);

3.2.3. neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;

3.2.4. neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija, neievērojot Preces Ražotāja norādes;

3.2.5. veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav DEPO vai Ražotāja pārstāvis;

3.2.6. nepieciešama mehāniski bojātu detaļu nomaiņa, tīrīšana, smērvielu papildināšana vai tehniskā apkope;

3.2.7. bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas (zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c.), un svešu priekšmetu (šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu nokļūšanai tās detaļās));

3.2.8. tika izmantota saimnieciskai vai profesionālai darbībai, kas nav paredzēts Preces Ražotāja instrukcijā.

4. Preces nodošana garantijas remontā

4.1. Nododot Preci garantijas remonta veikšanai:

4.1.1. Precei jābūt tīrai un pilnā komplektācijā;

4.1.2. netīra Prece vai nepilna komplektācija var būt iemesls Preces pieņemšanas atteikumam;

4.1.3. netīrai Precei iespējams pasūtīt Preces tīrīšanas pakalpojumu saskaņā ar DEPO cenrādi.

4.2. Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta u.tml.) nav iespējams nogādāt uz kādu no DEPO veikaliem, tad Puses vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību. Šādā gadījumā DEPO pārstāvis izbrauc uz Preces atrašanās vietu.

4.3. Ja 4.2. punktā minētajos gadījumos Prece, to nesaskaņojot ar DEPO, tiek demontēta pirms diagnostikas, un Preces defekta iemeslu nav iespējams noteikt, tad DEPO pieņem, ka defekta rašanās iemesls ir Preces nepareiza uzstādīšana, iebūvēšana, ieklāšana vai lietošana.

4.4. Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināmi Garantijas noteikumi, tad Klientam ir jāsedz diagnostikas izdevumi saskaņā ar DEPO apstiprināto cenrādi, kas ir pieejams DEPO veikalā.

 

* Patērētājs –  fiziska persona,  kas iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību
** Juridiska persona – persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību

Spēkā ar: 15.03.2022.

Saskaņā ar 15.02.2022. veiktajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā pēc 15.03.2022. nopirktajām precēm garantijas periods sākas preces saņemšanas dienā (līdz 15.03.2022. nopirktajām precēm garantijas termiņš sākās preces iegādes dienā).